Bäsleşik arhiwi (2020-10-10)

Sergi bäsleşigiň Daşoguz welaýat tapgyry geçirildi.

Senet-eliň altyn bilezigi Düýn Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaş nesli milli...

SALYKATLY YNSAN — SYLAGLY

«BITARAP DIÝAR: ÝAŞLARYŇ TERBIÝESINDE MILLI ÝÖRELGELER» ATLY MAKALALAR TOPLUMYNDAN Olar edil ýeňňe-baldyz ýaly diýseň höwrügipdirler. Gelin biş-düşe ökde bolansoň, bilýän zatlaryny oňa irginsizlik bilen öwredýär. «Sen sanlyja salymdan bir öýüň gelni...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap häkimliginiň mejlisler zalynda etrabyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän işgärleriň arasynda «Arkadagly ýurdum hemişelik Bitarap» ady bilen maslahat duşuşygy geçirildi. Çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we...
2014