Bäsleşik arhiwi (2020-10-22)

SAGDYN DURMUŞ-SAGDYN JEMGYÝET

Düýn Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýatynyň Murgap etrap Geňeşiniň wekilleriniň gatnaşmaklarynda Murgap etrabynyň 20-nji orta mekdebiniň okuwçy ýaşlarynyň arasynda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda asuda abadan durmuşda ýaşaýan halkymyzyň saglygyny goramakda jemgyýetiň öňe...

BITARAPLYK SYÝASATY ÝAÝBAŇLANDYRYLÝAR

Düýn Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasaty” atly gepleşiginiň taýýarlanylyşynyň aýratynlygy we ähmiýeti barada açyk sapak geçirildi. Bu açyk sapaga institutyň mugallymlary şeýle-de Ýaşlar guramasynyň işjeň...

MASLAHAT GEÇIRILDI

Her bir güni üstünliklerden-üstünliklere, ösüşlerden-ösüşlere ynamly gadam basýan eziz Watanymyzyň Baky Bitaraplygyny alanyna bu ýyl 25 ýyl dolýar. Şanly sene mynasybetli ýurdumyzda ýygy-ýygydan ylmy-amaly maslahatlar ýokary derejede geçirilmegi dowam edýär. Ýakynda...

GYŞDA SAÝRAN BILBILLER

(GEÇEN ASYRYŇ 70-80-nji ÝYLLARYNDA TÜRKMEN ÝAŞLARYNYŇ SÖÝGÜSINI GAZANAN «BAHAR» RADIOGEPLEŞIGI BARADA SÖHBET) Adat­ça, bil­bil­ler ba­har­da nag­ma kak­ýarlar. Özem ga­ty ir — sa­ba-sä­her­ler­de. Çaga­nyň bo­ýy ýet­me­ýän bir za­dy al­mak­çy bo­lan­da, aýak­la­ry­nyň da­rak­ly­gy­na...

BA­KY BI­TA­RAP TÜRK­ME­NIS­TAN — ME­NIŇ WA­TA­NYM

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we «Nesil» gazetiniň redaksiýasy tarapyndan ýurdumyzyň döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlarynyň arasynda geçiriljek «BA­KY BI­TA­RAP TÜRK­ME­NIS­TAN...
2014