Gadym zamanda, bir şäheriň şasy goşuny, serkerdeleridir top-tomgusy bilen uzak saparly awa çykarman bolupdyr. Şa ugramazynyň öňüsyrasy wezirini ýanyna çagyryp: “Men dolanyp gelýänçäm, galanyň daşyna şeýle bir berkitme gur! Oňa...