Ilatyň saglygy ýurduň baýlygydyr, ýaşaýyş-durmuş derejesiniň esasy görkezijisidir. Şonuň üçin ýurdumyzda ýaş nesilleriň sagdyn kemala gelmekleri üçin uly işler amala aşyrylýar. Bular dogrusynda Tejen şäher hassahanasynda zähmet çekýän ýaşlaryň arasynda...