Bäsleşik arhiwi (2020-3-10)

NUSGALYK ÝÖRELGE — NESILLERE GÖRELDE

Türkmen halkynyň nesil terbiýesine aýratyn ähmiýet berýändigini aňladýan mysallar näçe diýseň bar. Bu barada Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp kitaplarynda baý maglumatlaryň üsti bilen gürrüň berilýär. Milli Liderimiz halkymyzyň uzak ýyllaryň dowamynda...

GÜLLER GÖZELLIGI SIZDEN ÖWRENER

Hydyr Derýaýew adyndaky Mugallymçylyk mekdebimizde TMÝG-niň Mary şäher Geňeşi bilen bilelikde Halkara zenanlar güni mynasybetli «Bagtyýar döwrümiziň bagtly gelin-gyzlary» ady bilen aýdym-sazly çäre geçirildi. Çäräniň dowamynda Mugallymçylyk mekdebimiziň «Lälezar» aýdymçy...
2014