Baglar ak süýde batyrylan ýaly bolup, ýaňyja güle durandyr. Pyntyklar «diş ýaryp», ýaşylja öwüsýändir. Boz meýdanlar mahmal begresini geýse-de, entek ot-çöpüň ösüp ýetişerinden, gülälekleriň açylmasyndan biraz irräkdir. Şeýle-de bolsa günüň...