Bäsleşik arhiwi (2020-3-19)

ÝOW­ŞAN YS­LY SÄH­RA

Pasly baharlarda seýrana gitsek, Tükenmez ýollaryň bardyr, sen çölüň! Üstüňde ýaýlaýyp, myrada ýetsek, Lälezar gülleriň bardyr, sen çölüň! Türkmeniň göwni ýaly giň, sahawatly we jomart Garagum sährasynyň waspyny edýän bu setirleri nusgawy şahyr Seýitnazar...

«El hünäri — il gezer» atly döredijilik bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda geçirýän «El hünäri...
2014