Bäsleşik arhiwi (2020-3-24)

«Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan Ýeňiş güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýigitleriniň arasynda geçiriljek «Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY Hormatly...

TER­BI­ÝÄ­NIŇ MIL­LI USUL­LA­RY

Maşgala ojagynyň görki bolan çagajyklaryň sagdyn, ruhubelent bolup ýetişmegi her bir ata-enäniň arzuwydyr. Hormatly Prezidentimiz bu barada uly tagallalar edip, gymmatly eserlerinde yzygiderli nygtaýar we nesil terbiýesiniň ata-enäniň çagalaryna siňdirýän...
2014