Bäsleşik arhiwi (2020-3-26)

LUKMANLAR BILEN DUŞUŞYK

Golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrap Geňeşiniň guramagynda etrap hassahanasynyň lukmanlarynyň gatnaşmagynda «Saglygyň gadyryny bilgil hassa bolmazdan burun» ady bilen geçirilen maslahat geçirildi. Onda jemgyýetçilik guramalarynyň...

SAGLYGYM BAŞ BAÝLYGYM

Şeýle at bilen ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrap Geňeşiniň guramagynda etrabyň Guwanç Atamedow adyndaky geňeşliginiň ýaşaýjylarynyň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Onda jemgyýetçilik guramalarynyň wekillleri çykyş...

MIL­LI BI­NA­GÄR­LIK SUN­GA­TY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda binagärlik sungaty boýunça ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde ýörite hünärmenler taýýarlanylýar. Ýaşlar halypa mugallymlaryň degerli maslahatlaryny alýarlar, binagärlige degişli edebiýatlary özleşdirýärler,...

IŇ EÝJEJIK GYZJAGAZ — 2020

Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Medeni-işewürlik merkezinde «Iň eýjejik gyzjagaz — 2020» at­ly şa­dy­ýan bäs­le­şi­giň «Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­ly­myz­da­ky döwlet tapgyrynyň jemi jemlenildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Murgap etrap Ýaşlar guramasynyň etrap bilim bölümi bilen bilelikde guramagynda «Altyn top» ady bilen sportuň futbol görnüşi boýunça ýaryş geçirildi. Etrapdaky 14-nji orta mekdepde geçirilen ýaryşa ýokary synp okuwçylaryndan düzülen...
2014