Bäsleşik arhiwi (2020-3-27)

EZBERLER ÝEŇIJI BOLDY

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň  guramagynda etrabyň 2-nji sport mekdebinde orta mekdepleriň okuwçylarynyň dynç alyş günlerini has-da täsirli geçirmek maksady bilen sportuň futbol görnüşi boýunça...

SAGDYN BEDENLI ÝAŞLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň geljegi bolan ýaş nesilleriň wagtlaryny ýerlikli peýdalanmagyny, olaryň bidüzgünçiliklerden, ýaramaz  endiklerden  daşda durmaklaryny gazanmak, ýüze çykýan nogsanlyklaryň  öňüni almak, ýaş nesliň arasynda sagdyn-durmuş ýörelgelerini giňişleýin düşündirmek...

AWTOULAG SÜRÜJILERI BILEN DUŞUŞYK

Golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşy şäher Geňeşiniň guramagynda Türkmenbaşy awtoulag kärhanasynyň sürüjileriniň gatnaşmagynda  Türkmenistanyň Konstitusiýasyna  üýtgeşmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda, iki palataly ulagamy ornaşdyrmak, watansöýüjilik, halallyk, sagdynlyk, arassa...

ÝÜZÄRLIK

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: HALKYMYZYŇ ÝÜZÝYLLYKLARYŇ DOWAMYNDA KÄMILLEŞDIREN...

BITARAPLYK MEKANYM

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: BITARAPLYK  MEKANYM  Göz görejim, serde...

WATAN ÜÇIN BU GÜN NÄME BAŞARYN?

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: WATANYMA Her säher ýürekden watanymy...

WATANYMA

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: WATANYMA Ykbalyna bürgüt paýhasy siňen Daglaryňda Göroglyň...

WATANYŇ DEŇIŇDE...

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: WATANYŇ DEŇIŇDE... Taryhynyň owazasy ýaňlanýar, Belentde...

WATAN

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: WATAN Ösüşleriň bedew batly, Bagta sary...
2014