Bäsleşik arhiwi (2020-5-26)

SURAT ÇEKMEK BÄSLEŞIGINE TAÝÝARLYK

Okuwçylara ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini öwretmek, olarda döwlet emlägine aýawly garamak, olary ýangyndan goramak babatda ululara kömek bermek, ýangynyň öňüni almak hem-de söndürmek boýunça, şeýle hem ýangyn hadysasynda ejir çekenlere ilkinji...

GÜL WE ŞEMAL (TYMSAL)

Şemal ajaýyp güle duşýar we oňa aşyk bolýar. Şemal güle näçe mähir bilen bakdygysaýy, gül oňa özüniň owadan reňkine we ysyna ýugrulan söýgüsi bilen jogap berýärdi. Emma şemala bu az...
2014