Ertirki gün gerekmejek zadyňy şu gün zyň, ertirki gün gerek boljak zadyňy şu gün edin. *** Adamlar hakykata göz ýetirmek üçin jedel edenlerinde jedel uzaga çekdirilmän bes ediler, sebäbi hakykat ýalňyz bolýar,...