Çärelerimiz arhiwi (2020-5-14)

ÜME GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň we Türkmenistanyň Telewideniýe we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Türkmen Owazy» teleýaýlymynyň bilelikde guramaklarynda Türkmen halysynyň milli muzeýinde Türkmen...

PIKIR HOŞALARY

Aý­dyl­ma­dyk söz aý­dy­lan­dan has de­ger­li, has gym­mat. Is­len­dik söý­gi se­niň üçin şu wag­ta çen­li ýa­şan dün­ýäň­den ta­pa­wut­ly baş­ga bir dünýäniň açylmagydyr. Ah, ýaş­lyk, ýaş­lyk. Bel­ki, se­niň aja­ýyp­ly­gyň äh­li za­dy et­mek müm­kin­çi­li­giň bar­ly­gyn­da...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýaşlarymyzyň döwrebap ylymly-bilimli bolmaklary üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Şundan ugur alnyp, Büzmeýin etrap Ýaşlar guramasynyň etrap bilim bölümi bilen bilelikde guramagynda Aşgabat...
2014