Ýaňy ýalydy, döwrüň bagtyýarlygyna beslenip, dilleri dür saçýan balajyklaryň şaňňyja sesleri bilen «Ýaremezan» aýdyp ýörenleri. Eýýäm, tüweleme, jany sag, başy dik, bagry bitinlere Oraza aýynyň ýigrimi bäş güni geçäýipdir. Aýlaryň...