Çärelerimiz arhiwi (2020-5-23)

KYRKGÜNLÜK ÇYKYPDYR

Ony ýanymdaky gelin daşyndan aýtdy. Men bolsa häliden bäri burnuma urýan ýakymly ysdan bireýýäm «serhoş» bolupdym. Ýaşlygyň, obanyň, ataly-eneli günleriň seleňligi kalbyma dolup, hakykatdan-da, bu kükeýän ysyň kyrkgünlügiňkidigine magat göz...

MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda Türkmenistanyň Mejlisiniň, Bilim ministrliginiň, Medeniýet ministrliginiň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, şeýle hem Zenanlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde...
2014