Çärelerimiz arhiwi (2020-9-10)

ÝOL HEREKETI-DURMUŞYMYZYŇ ABATLYGY

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde her ýylyň sentýabr aýynda ýurdumyzda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy» atly bir aýlyk möhüm ähmiýetli umumymilli çäre hökmünde giň gerim bilen geçirilýär. Şeýle çäreleriň...

ARZUW WE ADAM

Ýaş, ter, nur saçyp duran Arzuw adamyň ýanyna gelipdir-de, haýyş bilen ýüzlenipdir: — Meni durmuşa geçirsene, hasyl etsene! — Entek wagty gelenok. Men beýle Arzuw üçin juda ýaş — diýip, adam jogap...
2014