Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI Gurultaýynda Hormatly Prezidentimiziň guramanyň öňünde goýan täze wezipelerini durmuşa geçirilişi dogrusynda ýurdumyzda alnyp barylýan işlere bagyşlanyp Türkmenistanyň Jemgyýetçilik gurmalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda...