Eger sen diňe aňsat düşýän zatlary etmek isleýän bolsaň, onda durmuş kyn düşer. Eger-de sen agyr düşýän işleri hem ýerine ýetirmek üçin çytraşýan bolsaň, onda durmuş ýeňil bolar. Özüňiziň göwnüçökgünligiňiziň we...