Çärelerimiz arhiwi (2020-9-8)

MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Hormatly Prezidentimiziň ýiti zehininden syzlyp çykan «Türkmeniň Döwletlilik ýörelgesi» atly täze eseriniň many-mazmunyny ýaşlaryň arasynda giňden wagyz etmek maksady bilen «Arkadagyň eserleri – nesilleri...

ÖMRÜŇ MANYSY: göçürip al, özüňde goý!

Bu ýazgyny internetde surat görnüşinde ýerleşdirilen bir maglumatdan aldym. Beletsiňiz-le, internete haýsydyr bir söz babatda gözleg salsaň, gerek sözi tapyp berýär. Soňra kompýuter syçanjygynyň sag düwmesine bassaň, beýleki birnäçe ýazgy...
2014