Dilewar türkmen halky agaç ussaçylygyna neçjarçylyk diýip at beripdir. Taryhda mälim bolşy ýaly, gadym döwürlerde ýaşan adamlar agajy ýönekeý usulda işlemegi başarypdyrlar. Olar agaçdan özleri üçin ujy ýiteldilen sada ýaraglary...