Çärelerimiz arhiwi (2020-9-17)

Zükgür — GADYMY OÝUN

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Ata-babalarymyzdan bize miras galan oýunlaryň her biriniň özboluşly aýratynlygy bar. Meniň söhbetini etjek bolýan milli oýnumyza makalanyň sözbaşynda hem görşüňiz ýaly «Zükgür» diýilýär. Bu...

Keşde tahýa teşne türkmen

Asyr­lar aşyp, heň­ňam­lar gar­ra­ýar. Kowçum-kowçum ne­sil­ler dur­muş baý­da­gy­ny be­lent par­la­dyp, bi­ri-bi­ri­ne ge­çi­rip gel­ýär. Ça­ga­lar aga, aga­lar ba­ba bo­lup, go­ja­ly­ga el ber­ýär. Ýö­ne türk­me­niň be­ýik keş­de­çi­lik sun­ga­ty şo-ol ba­ky ju­wan­ly­gyn­da gal­ýar....

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

TMÝG-niň Berkararlyk etrap Geňeşiniň guramagynda Aşgabat şäheriniň 122-nji çagalar bagynda «Sagdynlyk sportdan başlanýar» atly sport çäresi geçirildi. Bu çäre çagalarda sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermek endigini terbiýelemekde, olary köpçülikleýin bedenterbiýe bilen...

TÜRKMEN MILLI OÝUNLARYNYŇ HÄZIRKIZAMAN ÄHMIÝETI

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Gözbaşyny bütin dünýäni özüne tabyn eden beýik Oguz han atamyzdan alyp gaýdýan türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşinden syzylyp, biziň şu günlerimize gelip ýeten bäş müň...

«Peçiz» — şahandazlyk oýny

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Hormatly Prezidentimiziň döwlet Baştutany wezipesine girişen ilkinji günlerinden ata-babalarymyzdan dowam edip gelýän gymmatlyklarymyz bolan milli oýunlarymyzy öwrenip, olary ösüp gelýän ýaş nesillere ýetirmek, şeýle-de...

MILLI OÝUNLARYNYŇ DÖWREBAP GÖRNÜŞDE DABARALANMAGY

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Milli  oýunlar, ähli halkyň medeni mirasy bolmak bilen birlikde, şol halklaryň taryhy edim-gylymlary barada hem maglumat çeşmesi bolup durýar. Şol oýunlaryň üsti bilen halkymyzyň...

MILLI OÝUN-BUÝSANJYMYZ

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Berkarar  döwletimiziň  bagtyýarlyk  döwründe ýurdumyzyň  ösüp  gelýän  ýaş  nesline  dünýä  ülňülerine  laýyk  gelýän  bilim,  döwrebap  terbiýe  bermek  meselelerine  uly   üns   berilýär,  bilim-ylym  bilen  giňden ...

TÜRKMEN MILLI OÝUNLARYNYŇ TERBIÝEÇILIK ÄHMIÝETI

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň bilim işgärleriniň, terbiýeçileriniň öňünde duran esasy wezipeleriniň biri milli ruhly, dünýä derejesinde ylymly-sowatly ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmekden ybaratdyr. Dana ata-babalarymyz...

ÇOWGAN ---- GADYMY OÝUN

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Adamzat jemgyýeti döräli bäri oýunlar peýda bolupdyr. Oýunlar diňe bir güýmenje bolman, eýsem adamlaryň boş wagtlary manyly geçirmekde we olaryň akylyny, güýjüni, çalasynlygyny ösdürmekde...

TÜRKMEN MILLI OÝUNLARY

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Türkmen  halkynyň buýsanjyna öwrülen, bahasyna ýetip bolmajak, asyrlardan gözbaş alyp gaýdýan milli gymmatlyklarymyz häli-häzire çenli öz gadyr-gudratyny ýitirmän, nesilden-nesle geçip, barha kämilleşýär, döwrebaplaşýar. Milliliklerimiziň...
2014