Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde guramagynda ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda geçiriljek «Senet – eliň altyn bilezigi» atly sergi bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY Garaşsyz,...