Hormatly Prezidentimiz nesilleriň fiziki hem ruhy taýdan sagdyn bolup ýetişmekleri ugrunda bimöçber işleri durmuşa geçirýär. Büzmeýin etrap Ýaşlar guramasy hem bu ägirt işleriň düýp mazmunyny saglyk we beýleki ulgamlarda zähmet...