Sapagyň başynda professor içi azajyk suwly bulgury ýokary göteripdir. Talyplar bu ýagdaýa üns beräýýänçäler, ony ýokary galdyryp saklap durupdyr, soňra bolsa: «Siziň pikiriňizçe şu bulguryň agramy näçedir?» diýip sorapdyr. — 50...