Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň resmi web saýty 

https://turkmentv.gov.tm/

Biz barada: Bu saýt Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň resmi web sahypasydyr. Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti 2011-nji ýylyň 17-nji okýabarynda Türkmenistanyň Prezidentiniň karary bilen döredildi. Komitetiň esasy wezipesi Türkmenistanyň teleradio ulgamy, telefilmler we kinofilmler babatdaky döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek bolup durýar. Komitetiniň çäginde 7 sany tele ýaýlym:

•    Altyn Asyr: Türkmenistan;

•    Ýaşlyk;

•    Miras;

•    Türkmenistan;

•    Türkmen Owazy;

•    Aşgabat;

•    Sport;

4 sany radio ýaýlymlar:

•    Watan;

•    Çar tarapdan;

•    Miras;

•    Owaz;

Berkarar döwletimizň bagtyýarlyk döwründe türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryny giňden wagyz etmek, medeniýetimizi we sungatymyzy has-da ösdürmek üçin ýaýlym berýär;

Şeýle hem döwlet komitetiniň garamagynda 4 sany hojalyk hasaplaşygyndaky kärhalar hereket edýär:

•    Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi

•    «Teleradiomerkezi» döwlet kärhanasy

•    «Mahabat» müdirligi

•    Okuw-önümçilik mkdebi

Saýt  Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň "Mahabat" müdirliginiň eýeçiliginde bolup, ähli hukuklary goralandyr. 
 

Meňzeş habarlar