30 Noýabr 2023 | 21 okalan

YLYMLY-BILIMLI BAGTYÝAR ÝAŞLAR!

        Ýaşlar döwrüň, milletiň döredijilik güýjüni özlerinde jemleýärler. Ýaş nesiller, olaryň sazlaşykly ösüşi we saglygy, mynasyp bilim, terbiýe almaklary,...

29 Noýabr 2023 | 56 okalan

MERDANA NESIL - 2023 ATLY BÄSLEŞIGIŇ AŞGABAT ŞÄHER TAPGYRY GEÇIRILDI

      Garaşsyz ýurdumyz arzyly arzuwlaryň hasyl bolýan ýurduna öwrüldi. Eziz Watanymyzda halkymyzyň geljeginiň has nurana bolmagy ugrunda irginsiz alada edilýär. Durmuşymyzyň gülleri bolan bagtyýar...

27 Noýabr 2023 | 40 okalan

SANLY ULGAM – ÜSTÜNLIKLERIŇ GÖZBAŞY

      Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda...

24 Noýabr 2023 | 87 okalan

PAÝTAGTYMYZ AŞGABAT IRI SPORT ÝARYŞYNYŇ GEÇIRILÝÄN MERKEZINE ÖWRÜLDI

     Ýurdumyzda soňky ýyllarda sport hereketini ösdürmek üçin giň mümkinçilikler döredildi. Ähli sebitlerde zerur enjamlar bilen üpjün edilen häzirki zaman sport-sagaldyş...

24 Noýabr 2023 | 73 okalan

DURNUKLY ÖSÜŞIŇ ULAG ÝOLY

      Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly Bagtyýar ýaşlar ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda, hormatly Prezidentimiziň...

24 Noýabr 2023 | 91 okalan

MERDANA NESIL – 2023

     Ýaňy-ýakynda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Siziň belent joşgunda ýerine ýetirýän aýdym-sazlaryňyz biziň halkymyzyň dünýä dolýan ykbalydyr, at-abraýy,...

23 Noýabr 2023 | 75 okalan

MERDANA NESIL – 2023 ATLY ŞADYÝAN BÄSLEŞIGIŇ BAGTYÝARLYK ETRAP TAPGYRY...

     Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň bagtyýar nesilleriň bolelin durmuşda ýaşamagy, şadyýan, sagdyn ösmegi, döwrebap...

22 Noýabr 2023 | 90 okalan

MERDANA NESIL – 2023 ATLY ŞADYÝAN BÄSLEŞIGIŇ KÖPETDAG ETRAP TAPGYRY...

      Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde Halkara Bitaraplyk güni hem-de BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň...