01 Oktýabr 2022 | 129 okalan

HALKARA ÝAŞULYLAR GÜNI MYNASYBETLI ÇÄRE GEÇIRILDI

1-nji oktýabr Halkara Ýaşulular güni mynasybetli Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen medeni mirasymyzyň esasy özeni bolan halypa şägirtlik ýoluny nesillerimize miras goýmak maksady bilen TMÝG-niň Aşgabat...

01 Oktýabr 2022 | 39 okalan

Ýaşlaryň ýürek buýsanjy!

Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli ugurlarda okgunly öňe barýandygyny görüp her bir raýatymyz guwanmaga we buýsanmaga haklydyr. Çünki bu günki-gün ata Watanymyz Türkmenistan...

29 Sentýabr 2022 | 79 okalan

“Ýaş matematik” atly bäsleşik geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň, Türkmenistanyň Telekeçiler we Senagatçylar partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň hem-de “Gujurly” bilim merkeziniň...

24 Sentýabr 2022 | 317 okalan

“Şöhratly taryhymyz ruhy binýadymyz”

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, örän baý medeni-taryhy ýadygärliklere eýe bolan bu toprakda geçmişde dünýä ýaň salan beýik işler bitirilipdir, şäherler...

24 Sentýabr 2022 | 58 okalan

Türkmenistanyň Döwlet Maslahaty-Halkyň jebisligi

Eziz Watanymyz Türkmenistan diýarymyzda indi her ýyl ýurdumyzyň mukaddes baýramy bolan Garaşsyzlyk baýramynyň öňisyrasynda ilatyň dürli gatlaklarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Halk maslahatyny geçirmek...