26 Ýanwar 2023 | 17 okalan

«TÜRKMENISTANYŇ DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI» ATLY KITABYNYŇ 14-NJI TOMY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynşy döwründe ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Örän gysga döwürde paýtagtymyz Aşgabat...

25 Ýanwar 2023 | 57 okalan

WATAN MUKADDESLIGI

Bu gün türkmen ili bütin dünýäde watansöýüji halk hökmünde giňden tanalýar.Geçmişde türkmen topragynyň üstünden dünýäniň şahyrlary, akyldarlary...

24 Ýanwar 2023 | 32 okalan

WATAN GORAGY MUKADDESDIR

Ata-babalarymyzyň ähli döwürlerde-ata watany ene topragy, il-halkyny söýüp, bu mukaddeslikleri döş gerip goran ýurt üçin ata çykan gerçekleri aýratyn sarpalapdyrlar. Watana wepaly bolmaklygyň...

24 Ýanwar 2023 | 56 okalan

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda ýaş nesli hakyky watançylyk ruhynda terbiýelemek, olaryň ýokary hilli...

23 Ýanwar 2023 | 26 okalan

“WATAN GORAGY, MUKADDESLIGIŇ GORAGY”

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” ýylynyň ilkinji günlerinde bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli TMÝG-niň Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap...

23 Ýanwar 2023 | 27 okalan

“ARKADAG SERDARLY WATAN GORAGÇYLARY”

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” ýylynyň ilkinji günlerinde bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli TMÝG-niň Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrap...

21 Ýanwar 2023 | 53 okalan

KEŞDEÇILIK SUNGATY — GYMMATLY MIRAS

Keşde — aňyrsy-bärsi görünmän ýatan nagyşly dünýä. Gelin-gyzlaryň milli lybasynyň bezegi bolan keşdeler ýokary çeperçilik eserini ýada salýar diýsek ýalňyşmarys....

20 Ýanwar 2023 | 78 okalan

SPORT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Arkadag şäherinde köpugurly sport toplumynyň, döwrebap stadionyň, sport merkeziniň gurulmagy ýurdumyzyň sport abraýynyň artmagyna goşant goşjak ýaşlaryň ýetişdirilmegine ýardam eder. Köpugurly sport...