26 Ýanwar 2023 | 18 okalan

«TÜRKMENISTANYŇ DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI» ATLY KITABYNYŇ 14-NJI TOMY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynşy döwründe ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Örän gysga döwürde paýtagtymyz Aşgabat...

26 Ýanwar 2023 | 15 okalan

AKYL-PAÝHAS OÝNY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe biziň mähriban Watanymyz – eziz Türkmenistan hormatly Prezidentimiziň köňül sahawaty bilen bagtly çagalygyň ýurdyna öwrüldi....

26 Ýanwar 2023 | 15 okalan

“ŞANLY ÝYLYŇ ŞYGARY – BAGTYÝARLYK ŞUGLASY”

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherindäki Medeniýet öýünde 2023-nji ýylyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýilip yglan edilmegine bagyşlanan...

25 Ýanwar 2023 | 57 okalan

WATAN MUKADDESLIGI

Bu gün türkmen ili bütin dünýäde watansöýüji halk hökmünde giňden tanalýar.Geçmişde türkmen topragynyň üstünden dünýäniň şahyrlary, akyldarlary...

25 Ýanwar 2023 | 47 okalan

HALKYŇ ARKADAGYNYŇ GURAN AÝDYŇ ÝOLY — AK GELJEGIŇ, BAGTYÝAR ERTIRLERIŇ...

Bagtyýar halkymyz bu gün Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda demokratik ýörelgeleriň giňden ornaşdyrylmagy bilen jemgyýetimiziň berkararlygyny, raýat...

25 Ýanwar 2023 | 10 okalan

ÝAŞLAR ÝURDUMYZYŇ NURANA GELJEGI

2023-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda Darganata etrabynyň 2-nji orta mekdebinde, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Darganata etrap Geňeşi, etrap bilim bölümi bilen bilelikde “Arkadag...

25 Ýanwar 2023 | 9 okalan

DABARALY MASLAHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň ilkinji günlerinde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap...

25 Ýanwar 2023 | 3 okalan

WATAN GORAGÇYLAR GÜNI

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesindäki Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky Medeniýet köşgünde Watan goragçylar güni mynasybetli aýdym sazly baýramçylyk dabarasy...