05 Iýun 2023 | 38 okalan

5-NJI IÝUN DAŞKY GURŞAWY GORAMAGYŇ BÜTIN DÜNÝÄ GÜNI

Ynsanyň sagdyn iýmitlenmeginde, dem almagynda, suwsuzlygyny gandyrmagynda, pasyllara görä howa uýgunlaşmagynda tebigatyň ornunyň näderejede uludygy hemmä mälimdir. Gözel tebigatyň adamzada berýän ähli...

05 Iýun 2023 | 24 okalan

DAÝHAN HOJALYKLARY ZÄHMET ÜSTÜNLIGINI GAZANMAGYŇ UGRUNDA

Sarahs etrabynyň gallaçy daýhanlary şu ýyl 22 müň 900 gektar meýdanda guşgursak ak bugdaýyň bereketli hasylyny ýetişdirip, bosagada duran jogapkärli orak möwsümine taýýarlykly...

02 Iýun 2023 | 62 okalan

ÇAGA — DURMUŞYŇ GÜLI

«Bal süýji, baldan-da bala» diýen peder pähiminde halkymyzyň ynsan durmuşynyň gül-gunçalary saýylýan çagalara söýgisi şöhlelenýär. Baldan süýji...

02 Iýun 2023 | 55 okalan

ÇAGALAR — BIZIŇ ÝAGTY GELEJEGIMIZ

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe ýurdumyzda ýaş nesilleriň sazlaşykly ösüşi, ýokary derejeli bilim almaklary, boş wagtlaryny gyzykly we peýdaly geçirmekleri...

02 Iýun 2023 | 20 okalan

WELOSIPED — DÖWREBAP ULAG

Bütin dünýäde bolşy ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda  her ýylyň 3-nji iýunynda Bütindünýä welosiped ...

02 Iýun 2023 | 52 okalan

BAÝRAMÇYLYK ÇÄRESI GEÇIRILDI

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli guralan baýramçylyk çäreleri Türkmenabat şäherinde hem giň gerim aldy. Welaýat merkeziniň «Bitaraplyk» seýilgähi dabaralaryň...

02 Iýun 2023 | 45 okalan

TÜRKMENISTAN — BAGTYÝAR ÇAGALYGYŇ ÝURDY

2023-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap Geňeşi etrap bilim we medeniýet bölümleri bilen bilelikde Görogly...

02 Iýun 2023 | 14 okalan

GEZELENÇ ÇÄRESI GURALDY

Türkmenistan döwletimiz 1993-nji ýyldan bäri ÝUNESKO-nyň doly hukukly agzasy bolup durýar. Taryhy-medeni ýadygärlikleri aýawly saklap, olary hemmetaraplaýyn öwrenip, geljekki nesillere galdyrmak...