05 Iýun 2023 | 28 okalan

DAŞKY GURŞAWYŇ ABADANÇYLYGY BAGTYÝAR DURMUŞYŇ KEPILIDIR

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe durnukly ösüşiň...

24 Maý 2023 | 196 okalan

MENIŇ GUŞUM AK GUŞ

Häzirki irki döwürlerde döräp,häzirki döwürde-de çagalaryň söýgüli oýunlarynyň biri “bäşdaş” oýny salkyn saýaly, özem daşy ýerden syrlap alar...

24 Maý 2023 | 276 okalan

AŞGABAT AZIÝANYŇ MERJEN ŞÄHERI

Söýgüniň we umytlaryň gül açýan mekany höküminde taryhyň şöhratly töründe orun tutýan Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň paýtagty - ak mermerli Aşgabat Aziýanyň merjen...

23 Maý 2023 | 198 okalan

ARZUWLARYŇ HASYL BOLÝAN ŞÄHERI

Gujagynda gözel öwüşgünli mermer binalaryň köplügini jemleýän paýtagt şäherimiziň ýakymy Hormatly Prezidentimiziň dowamly tagallalary netijesinde bu gün dünýä...

19 Maý 2023 | 258 okalan

TÜRKMENISTANDA ADAMYŇ EKOLOGIÝA HUKUGYNYŇ KONSTITUSION KEPILLIKLERI

Türkmenistanyň Konstitusiýasynda berkidilen kadalardan gözbaş alýan hukuklar we borçlar döwletimizde geçirilýän toplumlaýyn özgertmelerde, ösüşlerde öz beýanyny...

19 Maý 2023 | 205 okalan

MERTEBE TUGY

Bu günki gün Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan ynsanperwer içeri we daşary syýasaty netijesine Türkmenistanyň Döwlet baýdagy dünýäniň çar künjünde erkana pasyrdaýar....

19 Maý 2023 | 235 okalan

MILLI DEMOKRATIÝANYŇ DABARALANMASY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyz günsaýyn ösýär we özgerýär. Ýurdumyzyň...

19 Maý 2023 | 138 okalan

GOŞA BAÝRAM

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe Döwlet Baştutanymyzyň baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap ata Watanymyz Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet Baýdagynyň...