28 Sentýabr 2022 | 131 okalan

TÜRKMENISTANYÑ GARAŞSYZLYGY-BAGTYÝAR GELJEGIMIZIÑ BUŞLUKÇYSY

Diýarymyza Baş baýramymyz-Garaşsyzlygymyzyñ 31 ýyllyk baýramy ýetip geldi. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyñ dabaraly toýunyň bellenýän “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylymyzyñ...

23 Sentýabr 2022 | 338 okalan

TOÝLARYŇ BEZEGI – TÖRÜŇ BEZEGI

Türkmen halky asyrlar boýy pähim-parasatly, aksakgal ýaşulylarymyza aýratyn uly hormat goýýar. Bu türkmen halkynyň gadymdan gelýän däp-dessurlarynyň biridir. Türkmençilikde islendik bir...

22 Sentýabr 2022 | 343 okalan

GARAŞSYZLYK – BUÝSANJYMYZ, BAGTYMYZ

Ine, ýene-de baýramlaryň naýbaşysy – Magtymguly Pyragynyň arzuwlan  Garaşsyzlyk baýramy ýetip geldi. Her ýyl bu ajaýyp baýrama garaşmagyň özi-de uly buýsanç....

21 Sentýabr 2022 | 148 okalan

Arkadagly Serdar bilen!

Binýady berkden tutulan, Watanymyň ýazlary bar, Dost-doganlyk köpri guran, parahatlyk sazlary bar, Ösüşleriň ýoly bilen,  ýurdum bu gün öňe barýar, Öňe ,öňe eziz Watan...

20 Sentýabr 2022 | 103 okalan

ÝAŞ TÜRGENIŇ ÜSTÜNLIGI

Sport- bu ynsanyň sagdynlygynyň güwäsidir. Ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmäge giň mümkinçilikleriň berilýändigi biz talyp ýaşlaryň...

13 Sentýabr 2022 | 137 okalan

Ynsan saglygy – bagtyýarlygyň kepili

Düýn paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň wekilleri bilen...

09 Sentýabr 2022 | 356 okalan

Garaşsyzdyr eziz Watan!

       Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň Täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyñ her bir güni täze ösüşlere beslenýär....

09 Sentýabr 2022 | 234 okalan

ÖŇDEBARYJY ÝAŞLAR –ÝURDUŇ BEÝIK YKBALY

             Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň 1-nji sentýabrynda – Bilimler we talyp ýaşlar gününde paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde geçirilen Magtymguly...