18 Ýanwar 2023 | 102 okalan

HALK BÄHBITLI BAŞLANGYÇLAR

Ýaňy-ýakynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki mejlisi geçirilip, onda Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek hakynda taryhy teklibi öňe sürdi. Munuň özi, ilkinji...

12 Ýanwar 2023 | 168 okalan

MILLI DEMOKRATIÝAMYZYŇ DABARALANMASY

Şu gün paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň,...

12 Ýanwar 2023 | 384 okalan

“ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR ÝYLY”

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň” 11-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, «Miras» teleradioýaýlymy bilen bilelikde...

10 Ýanwar 2023 | 595 okalan

DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar...

09 Ýanwar 2023 | 201 okalan

RÖWŞEN GELJEGI GURUJYLAR

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen ýetip gelen täze, 2023-nji ýylyň şygary «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň...

07 Ýanwar 2023 | 201 okalan

AKYLLY ŞÄHERLER – GELJEGIŇ ŞÄHERI

Häzirki zaman şertlerinde dünýä derejesinde ýüze çykýan ählumumy ykdysady, tehnologik we ekologiýa ýagdaýalar, howanyň ählumumy üýtgemegi, dünýä...

06 Ýanwar 2023 | 160 okalan

BAGTYÝAR KÖRPELERIŇ ÝÜREK BUÝSANJY

Arkadagly diýarymyzyň asuda ýyllary her adama ýakymly ýatlamalary bagyş edýär. 2022-nji ýylyň öňüsyrasynda mähriban Arkadagymyz bilen didarlaşmak, bile ýadygärlik surata düşmek bagty...

04 Ýanwar 2023 | 431 okalan

ŞYGARYMYZ YLHAM BERÝÄR ÝAŞLARA

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ata Watanymyzyda indi her ýyly döwrebap atlandyrmak baradaky ýörelge asylly däbe öwrülip, ol döwletiň we jemgyýetiň ösüşiniň möhüm ugurlaryna ünsi...