30 Noýabr 2023 | 80 okalan

SAGLYK — BAŞYMYZYŇ TÄJI

       Ýurdumyzda halkyň saglygyny goramak, dürli keselleriň öňüni almak, adamlaryň ömrüniň dowamlylygyny uzaltmak babatynda uly işler alnyp barylýar. Ilatyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerine...

30 Noýabr 2023 | 14 okalan

TÜRKMENISTANLY TÜRGENLER KURAŞ BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNDA 15 MEDAL GAZANDYLAR

       Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty milli sportumyzyň ajaýyp ýeňşi bilen...

01 Dekabr 2023 | 23 okalan

SPORT — GÜÝÇ-GAÝRATDYR, GÖZELLIKDIR WE SAGDYNLYKDYR

    Ýakynda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Halk maslahatynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň,...

30 Noýabr 2023 | 19 okalan

BILIMLI ÝAŞLAR — WATAN GUWANJY

       Geljegimiz bolan ýaşlaryň hemmetaraplaýyn ösen, ruhy taýdan sagdyn, işbaşarjaň hem zehinli bolup ýetişmekleri möhüm ugurlaryň biridir. Häzirki ajaýyp döwrümizde halkymyzyň...

29 Noýabr 2023 | 64 okalan

NESILLERE ÝÖRELGE

      Türkmen halkynyň bäş müňýyllyk baý taryhy mirasy, medeniýeti, milli däp-dessury bar. Watanymyz amaly-haşam sungatynyň önümlerini, ýagny milli egin-eşikleri – lybaslary,...

29 Noýabr 2023 | 338 okalan

«PAÝHAS ÇEŞMESI» KITABYNDAN «GÖZ» HAKYNDA NAKYLLAR

Göz – derýa. * * * Göz – gorkak, göwün – batyr. * * * Göz – göze ýagy. * * * Göz – ýüregiň aýnasy. * * * Göz agyry ýaman dertdir, hem yrandyr...

30 Noýabr 2023 | 40 okalan

BEÝIK ÖZGERTMELERIŇ GURŞAWYNDA

       Her bir güni şanly wakalara utgaşan üstümizdäki ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy bilen Watanymyzyň geljegi bolan ýaşlaryň...

29 Noýabr 2023 | 43 okalan

DÖWREBAP EKOLOGIÝA KANUNÇYLYGY.

       Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda daşky gurşawy goramak boýunça milli kanunçylyk halkara ekologiýa kadalary bilen sazlaşykda yzygiderli...