25 Ýanwar 2023 | 55 okalan

MAGTYMGULYNYŇ EDEBI MIRASY

Magtymguly Pyragy türkmen edebiýatynyň taryhynda öçmejek yz galdyran beýik şahyrdyr. Ol söz ussatlygy bilen birnäçe asyra golaý wagt bäri edebiýat meýdanynda agyr kerweniň kerwenbaşysy bolup...

25 Ýanwar 2023 | 41 okalan

MBAPPE «PSŽ» KLUBYNYŇ TARYHYNDAKY ILKINJI PENTA-TRIKI ADYNA ÝAZDYRDY

Fransiýanyň «PSŽ» klubynyň hüjümçisi Kliýan Mbappe toparyň taryhynda öz adyna penta-trik (bir oýunda bäş gol) ýazdyran ilkinji oýunçy boldy. Ol Fransiýanyň Kubogynyň 1/16 final...

25 Ýanwar 2023 | 10 okalan

KITAP-YLYMLARYŇ HAZYNASY

Şöhratly taryhymyzda ata-babalarymyz ylym-bilime, kitaba belent sarpa goýup, ylmyň ösmegine goşant goşupdyrlar. Şonuň üçin hem dünýä meşhur alymlar, şahyrlar, akyldarlar kemala gelipdir, olaryň miras galdyran kitaplary...

24 Ýanwar 2023 | 55 okalan

ÝAŞ KÜŞTÇI GYZLARYŇ ARASYNDA TÜRKMENISTANYŇ ÇEMPIONY BELLI BOLDY

Aşgabat şäherinde 20 ýaşa çenli gyzlaryň arasynda küşt boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Türkmen metbugatynyň habar berşi ýaly, ýaryşda Aşgabat şäherindäki...

23 Ýanwar 2023 | 47 okalan

TÜRKMENISTANLY TENNISÇILER AZIÝA ÇEMPIONATYNYŇ (U-14) IKI SAÝLAMA ÝARYŞYNYŇ NETIJELERI BOÝUNÇA...

Türkmen tennisçileri Isa Taunda (Bahreýn) tamamlanan Merkezi we Günbatar Aziýa sebitiniň 14 ýaşa çenli oýunçylaryň arasyndaky Aziýa çempionatynyň – «ITF Asia 14&U Development...

23 Ýanwar 2023 | 12 okalan

ŞÖHRATLY TARYHY ÖWREDÝÄN ÇEPER ESER

Bilim we terbiýeçilik işinde çeper eserlerden peýdalanmagyň uly ähmiýeti bar. Çeper eser talyp ýaşlary taryhy geçmiş bilen tanyşdyrmagyň bir serişdesidir. Okuw işinde çeper eserleri...

23 Ýanwar 2023 | 13 okalan

SAPAGYŇ TÄSIRLILIGINI ARTDYRMAK

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan giň gerimli özgertmeler arkaly ýurdumyzyň bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegine, çagalara berilýän bilimiň hiliniň ýokarlanmagyna aýratyn...

23 Ýanwar 2023 | 13 okalan

ÇAGALAR BAGLARYNDA OÝUN USULLARYNY ULANMAK

Çagalaryň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösüşiniň, saglygynyň, mekdebe taýýarlygynyň talabalaýyk bolmagyny göz öňünde tutup, mekdebe çenli ýaşly çagalaryň...