05 Oktýabr 2022 | 4 okalan

KÄMILLIGIŇ BERK BINÝADY

Häzirki döwürde ýurdumyzyň ösüşi belent sepgitlere eýe bolýar. Ähli pudaklar üstünlikli ösýär, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesi ýokarlanýar, döwletara...

05 Oktýabr 2022 | 3 okalan

Türkmen halk ertekilerini okatmak

Türkmen halky gadymdan bäri şirin aýdym-sazy bilen giňden tanalypdyr. Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi...

05 Oktýabr 2022 | 10 okalan

HYTAÝLY TÜRKMENLER ýa-da salyrlaryň taryhy we şu güni

Sa­lyr­lar on­dan ozal Sa­markant­dan uzak bol­ma­dyk Nura­ta dag­la­ryn­da ýa­şap­dyr­lar. Hy­taý­da sa­lyr türk­men­le­ri «sa­lar» ady bi­len...

05 Oktýabr 2022 | 8 okalan

KÖRPELERDE MATEMATIKA GYZYKLANMA DÖRETMEK

Kör­pä­niň mek­dep okuw­çy­sy bol­ma­ga taý­ýar­lyk döw­ri ça­ga­lar bag­la­ryn­dan baş­lan­ýar. Be­ril­ýän...

06 Oktýabr 2022 | 15 okalan

OKUWÇYLARYŇ DÖWREBAP TERBIÝESI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz ähli ugurlar boýunça sazlaşykly ösýän...

06 Oktýabr 2022 | 11 okalan

DAŞARY ÝURT DILLERINI ÖWRETMEGIŇ UGURLARY

Türkmen halkynda «Dil bilen dünýäni gezer» di­ýen söz bar. Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­mynyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de bu...

04 Oktýabr 2022 | 9 okalan

Türkmenistanyň tennis ýygyndysy Özbegistanda okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirer

Türkmenistanyň tennis boýunça milli ýygyndysy Özbegistanyň Daşkent şäherinde iki hepdelik okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirer. Bu türgenleşikler türkmen tennisçileri üçin...

04 Oktýabr 2022 | 10 okalan

Türkmenistan Çarwadarlaryň IV Bütindünýä oýunlarynda 24 medal gazandy

29-njy sentýabr ― 2-nji oktýabr aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Bursa welaýatynyň Iznik etrabynda geçirilýän Çarwadarlaryň IV Bütindünýä oýunlary geçirildi. Bu...