05 Iýun 2023 | 24 okalan

SAŇA MEŇZEÝÄRINMI, KAKA?

Meni köplenç saňa meňzedýärler. Seni görmeýänime bolsa bu ýaz on altynjy bahar aşýar sensiz. Ýaz gelse, hasam maý gelse, birhili, ünjüsi galňaberýär ýüregimiň. Ho-ol...

05 Iýun 2023 | 29 okalan

DAŞKY GURŞAWYŇ ABADANÇYLYGY BAGTYÝAR DURMUŞYŇ KEPILIDIR

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe durnukly ösüşiň...

01 Iýun 2023 | 39 okalan

TÜRKMENISTANLY PÄLWANLAR GUŞAKLY GÖREŞ BOÝUNÇA AZIÝANYŇ ÇEMPIONATYNDA 28 MEDAL EÝELEDILER

Ýakynda Özbegistanyň Jizak şäherinde guşakly göreş boýunça Aziýanyň çempionaty geçirildi. Oňa Türkmenistandan 33 türgen gatnaşyp, olar Watanymyza medallaryň 28-si bilen dolanyp geldiler. Gazanylan...

30 Maý 2023 | 53 okalan

ÝAŞLAR LIGASY ― 2023: BIRINJI AÝLAW «ALTYN ASYRYŇ» ÖŇDEBARYJYLYGY BILEN...

Paýtagtyň «Altyn asyr» toparynyň ýaşlar düzümi ýurdumyzyň futbol birinjiliginiň birinji aýlawynyň jemi boýunça ýaryş tertibini birinji hatarda tamamlady. Bu barada Türkmenistanyň Futbol...

29 Maý 2023 | 64 okalan

BILIMLI ÝAŞLAR — HALKYMYZYŇ BUÝSANJY

Türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly ýörelgeleriniň biri-de ýaş nesle ylym-bilim öwretmek, olarda kitaby ürç edip okamak endiklerini terbiýelemekdir. Häzirki ajaýyp döwrümizde bu...

29 Maý 2023 | 93 okalan

WELOSPORTUŇ TARYHYNDAN

BÜTINDÜNÝÄ WELOSIPED GÜNÜNE Welosport 1860-njy ýylda Ýewropada peýda bolýar. Welosport boýunça ilkinji resmi oýunlar 1869-njy ýylda geçirilýär....

27 Maý 2023 | 57 okalan

TÝL ― 2023: «ARKADAG» TOPARY 30 GOLLUK SEPGIDE ÝETEN BIRINJI...

Türkmenistanyň çempionatynyň 9-njy tapgyrynda «Ahaly» 5:2 hasabynda ýeňen «Arkadag» futbol topary şu möwsümde 30 gol geçiren ilkinji topar boldy. Indi toparyň hasabynda 31 gol bar. Bu netije bilen Arkadag...

24 Maý 2023 | 81 okalan

TÜRKMENISTANYŇ FUTBOL ÝYGYNDYSY CAFA― 2023-DÄKI DUŞUŞYKLARYNY DAŞKENT ŞÄHERINDE GEÇIRER

Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň Merkezi Aziýanyň Futbol assosiasiýasynyň çempionatyndaky duşuşyklaryny geçirjek şäheri we olaryň günleri belli boldy. Asia TV ýaryşyň senenamasyny Gyrgyzystanyň Futbol...