02 Iýun 2023 | 45 okalan

TÜRKMENISTAN — BAGTYÝAR ÇAGALYGYŇ ÝURDY

2023-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap Geňeşi etrap bilim we medeniýet bölümleri bilen bilelikde Görogly...

01 Iýun 2023 | 52 okalan

SPORT — HOŞNIÝETLI GATNAŞYKLARYŇ ÖZENI

Ählumumy asudalygyň we hoşniýetligiň tarapdary bolan ynsanyýet öz öňünde belent maksatlary öňde goýýar: birek-birege mähirli gatnaşyklar, dostluk, söýgi we ýene-de bolup...

01 Iýun 2023 | 43 okalan

BEHIŞDI BEDEWIŇ ÇAWY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň aladalary bilen eziz Watanymyz şanly ösüşlere beslenýär. Şol ösüşler milli-ruhy gymmatlyklarymyzyň...

01 Iýun 2023 | 58 okalan

ALBOMDAKY SURAT

“Çagalary goramagyň halkara gününe” Öýde bir wagtky surat albomymyň gatlaryna göz aýlap otyryn. Dürli wagtlardaky suratlar tanyşlarym, ýakynlarym bilen bilelikde bolan ýakymly...

29 Maý 2023 | 110 okalan

ÝAŞLAR SYÝASATY — DÖWLETIMIZIŇ STRATEGIK UGRY

Oňat pikirler, oňat jümleler, ajaýyp pursatlar ýürege ýakyn görülýär. Ýaşlaryň durmuşynda şeýle ýürege ýakyn ajaýyp ýatlamalar kän. Döwrümiz...

27 Maý 2023 | 147 okalan

NAÝBAŞY SUNGATYŇ SARPASY

Gözbaşy asyrlaryň jümmüşine tarap uzap gidýän türkmen halkymyzyň dünýä ýüzüne meşhur bolan halyçylyk sungaty hem öz köklerini gadymyýetden alyp gaýdýar....

24 Maý 2023 | 150 okalan

AK ŞÄHERIM AŞGABADYM

Aşgabat gözelligiň, söýgüniň, döredijiligiň we şadyýanlygyň şäheridir. Ak mermerli binalar, dürdäne aýdymlara sazlaşýan suw çüwdürimleri paýtagtymyzyň gözelligine...

23 Maý 2023 | 243 okalan

AŞGABADYM – GÖWÜN ŞADYM

Adam mydama arzuwda ýaşaýar. Onuň gözellige teşne gözleri bolsa gözelligiň gözleginde. Aşgabadyň ajaýyp, nurana keşbini görenler oňa hemişelik aşyk bolýarlar. Belent-belent ymaratlarda ýaşap, gijelerine...