25 Ýanwar 2023 | 47 okalan

HALKYŇ ARKADAGYNYŇ GURAN AÝDYŇ ÝOLY — AK GELJEGIŇ, BAGTYÝAR ERTIRLERIŇ...

Bagtyýar halkymyz bu gün Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda demokratik ýörelgeleriň giňden ornaşdyrylmagy bilen jemgyýetimiziň berkararlygyny, raýat...

24 Ýanwar 2023 | 28 okalan

ÝAŞLAR — WATANYMYZYŇ SYNMAZ KUWWATY

Megerem, ýaşlyk barada söz açylanda ömrüň bu bölegini «altyn» döwre kybaplaşdyrsak, ýalňyş bolmasa gerek. Çünki ýaşlyk mümkinçilikleriň «altyn» açary,...

23 Ýanwar 2023 | 27 okalan

BERKARAR WATANDA ÝAŞLAR BAGTYÝAR

Ösüşiň ak ýoluna düşen mähriban halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda bedew bady bilen belent sepgitlere ýetýär. Halkyň kalbyna hem aňyna unudulmajak döwür bolup, zer bilen...

18 Ýanwar 2023 | 90 okalan

DEMOKRATIÝANYŇ AÝDYŇ DABARALANMASY

Biri-birinden zyýada bolup gelýän ýyllaryň hersi taryha altyn sene bolup ýazylýar. “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň ilkinji günleriniň şanly wakalara ulaşmagy...

17 Ýanwar 2023 | 54 okalan

DILLER DÜNÝÄ ŞUGLA SAÇÝAR

Diller dünýä ýol açýar. Ol älemgoşar mysaly kalbymyza nur, ýagty jahana şugla saçýar. Ýagty  jahanda biz dilleriň üsti bilen söz sözleýäris, öz pikirimizi...

16 Ýanwar 2023 | 52 okalan

DÜNÝÄ DILLERINI ÖWRETMEGIŇ INNOWASION UGRY

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan diýarymyz bu günki gün dünýä döwletleri bilen uzakmöhletleýin we özara bähbitlilik ýörelgelerine esaslanýan çuňňur oýlanyşykly...

14 Ýanwar 2023 | 225 okalan

“ÝAŞLAR SIZIŇ BILEN ARKADAGLY SERDARYMYZ”

13-nji ýanwarda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap Geňeşi, etrabyň medeniýet merkezinde “Ýaşlar siziň bilen Arkadagly Serdarymyz” atly tegelek stoluň...

13 Ýanwar 2023 | 54 okalan

BAGTYÝARLYK BUÝSANJY

Ýaşlar  Arkadagly Serdarymyzyň bimöçber aladalary bilen gurşalandyr. Ýaş nesilleriň  sagdyn,  ruhubelent, bilimli bolup ýetişmekleri üçin uly mümkinçilikler we oňaýly şertler...