27 Sentýabr 2023 | 7 okalan

IŇLIS DILI SAPAKLARYNDA OÝUNLARYŇ ÄHMIÝETI

     Häzirki ajaýyp döwrümizde bilim ulgamynda geçirilýän ägirt uly özgertmeleriň biri hem daşary ýurt dillerini öwrenmekdir. Biziň ýurdumyzda bilim ulgamynyň ähli...

20 Sentýabr 2023 | 72 okalan

BILIMDEN PAÝLY ÝAŞLAR

    Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halky ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýar, ata Watanymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek...

18 Sentýabr 2023 | 61 okalan

TÄZE BILIM EDARALARY — AJAÝYP SOWGAT

     Ýakynda Bilimler we talyp ýaşlar güni hemde täze 2023 — 2024-nji okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerinde täze bilim edaralary açylyp ulanylmaga berildi hem-de...

08 Sentýabr 2023 | 63 okalan

BAE-NIŇ DIPLOMATIK AKADEMIÝASYNYŇ BAŞ DIREKTORY TÜRKMENISTANYŇ DIM-NIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTYNA...

     Şu gün Birleşen Arap Emirlikleriniň Anwar Gargaş adyndaky Diplomatik akademiýasynyň Baş direktory Nikolaý Mladenowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň...

05 Sentýabr 2023 | 98 okalan

TÜRKMENISTANLY ÝAŞLAR RUSSIÝADA OKAMAGA ÇAGYRYLÝAR

     1-nji sentýabrdan başlap GDA ýurtlarynyň ýaşlary, şol sanda türkmenistanly ýaşlar Russiýanyň iň gowy uniwersitetleriniň birinde mugt bilim almak üçin ýüz tutup bilerler....

31 Awgust 2023 | 89 okalan

MERKEZI AZIÝA DÖWLETLERINIŇ ÝOM-LARYNYŇ ARASYNDA TALYPLARYŇ ALYŞ-ÇALYŞYNY ARTDYRMAK MESELESINE SEREDILER

     Türkmenistanyň bilim ministri hem-de ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary 14-nji sentýabrda Duşenbe (Täjigistan) şäherinde geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary...

30 Awgust 2023 | 109 okalan

TÜRKMENISTANLY 1-NJI SYNPA OKUWA BARÝAN KÖRPELERE KOMPÝUTERLER GOWŞURYLAR

     Türkmenistanda Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli 1-nji sentýabrda dürli dabaraly çäreler geçiriler. 1-nji synpa okuwa barýan körpelere Gahryman Arkadagyň we Prezident Serdar...

29 Awgust 2023 | 60 okalan

«AHALTEKE ATLARY – PARAHATÇYLYGYŇ ILÇILERI» ATLY ÝUNESKO KLUBY DÖREDILER

     26-njy awgustda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi....