25 Ýanwar 2023 | 55 okalan

MAGTYMGULYNYŇ EDEBI MIRASY

Magtymguly Pyragy türkmen edebiýatynyň taryhynda öçmejek yz galdyran beýik şahyrdyr. Ol söz ussatlygy bilen birnäçe asyra golaý wagt bäri edebiýat meýdanynda agyr kerweniň kerwenbaşysy bolup...

25 Ýanwar 2023 | 10 okalan

KITAP-YLYMLARYŇ HAZYNASY

Şöhratly taryhymyzda ata-babalarymyz ylym-bilime, kitaba belent sarpa goýup, ylmyň ösmegine goşant goşupdyrlar. Şonuň üçin hem dünýä meşhur alymlar, şahyrlar, akyldarlar kemala gelipdir, olaryň miras galdyran kitaplary...

23 Ýanwar 2023 | 12 okalan

ŞÖHRATLY TARYHY ÖWREDÝÄN ÇEPER ESER

Bilim we terbiýeçilik işinde çeper eserlerden peýdalanmagyň uly ähmiýeti bar. Çeper eser talyp ýaşlary taryhy geçmiş bilen tanyşdyrmagyň bir serişdesidir. Okuw işinde çeper eserleri...

23 Ýanwar 2023 | 13 okalan

SAPAGYŇ TÄSIRLILIGINI ARTDYRMAK

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan giň gerimli özgertmeler arkaly ýurdumyzyň bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegine, çagalara berilýän bilimiň hiliniň ýokarlanmagyna aýratyn...

23 Ýanwar 2023 | 13 okalan

ÇAGALAR BAGLARYNDA OÝUN USULLARYNY ULANMAK

Çagalaryň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösüşiniň, saglygynyň, mekdebe taýýarlygynyň talabalaýyk bolmagyny göz öňünde tutup, mekdebe çenli ýaşly çagalaryň...

16 Ýanwar 2023 | 28 okalan

ENE DILI — KÖŇÜL KELAMY

Türkmen halkynyň şöhratly taryhynda ylym-bilim, edebiýat hem ösdürilipdir we gymmatly golýazma çeşmeleri miras galypdyr. Hut şeýle golýazma çeşmeleri, nusgawy edebiýatymyzyň gymmatly hazynasy ene...

16 Ýanwar 2023 | 28 okalan

KITAP — YLYM-BILIMIŇ ÇEŞMESI

Türkmen halky kitaba, ylym-bilime uly sarpa goýýar. Şonuň üçin hem halkymyzda kitap okamak, bilim öwrenmek asylly ýörelge hökmünde ýöredilip gelinýär. Biz muny köpsanly golýazma...

14 Ýanwar 2023 | 323 okalan

ÇAGALAR BAGYNDA GURNAKLARYŇ IŞINI GURAMAGYŇ ÝOLLARY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň bilim ulgamynda özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar. Mekdebe çenli çagalar edaralaryndan başlap, bilim edaralarynyň ähli basgançaklarynda bilim...