29 Maý 2023 | 63 okalan

BILIMLI ÝAŞLAR — HALKYMYZYŇ BUÝSANJY

Türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly ýörelgeleriniň biri-de ýaş nesle ylym-bilim öwretmek, olarda kitaby ürç edip okamak endiklerini terbiýelemekdir. Häzirki ajaýyp döwrümizde bu...

22 Maý 2023 | 123 okalan

NESIL TERBIÝESI MUKADDESLIK

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaş nesilleriň watansöýüji, kämil şahsyýetler bolup kemala gelmekleri ugrunda asylly işler amala aşyrylýar. Hormatly Prezidentimiz:...

22 Maý 2023 | 115 okalan

DIL BILIMINI ÖZLEŞDIRMEGIŇ USULLARY

Täze dil täze medeniýeti öwrenmegiň esasy serişdesidir. «Bir dil bilen bir adam, iki dil bilen iki adam diýlişi ýaly, her bir adam»haýsy ýaşda bolsun parhy ýok,dil öwrenmäge ukyplydyr. Emma...

17 Maý 2023 | 91 okalan

TÜRKMEN DILI SAPAGYNDA SÖZLERIŇ GURLUŞ TAÝDAN BÖLÜNIŞINI ÖWRETMEK

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaş nesillere bilim öwretmek,olaryň kämil şahsyýetler bolmagyny üpjün etmek döwlet syýasatynyň esasy ugrudyr.Hormatly...

17 Maý 2023 | 71 okalan

ZÄHMET TERBIÝESINIŇ ÄHMIÝETI

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her güni täze üstünliklere, taryhy wakalara beslenýär. Ýaşlarda güýç-kuwwat bar.Olary ene-mamalarymyzdan miras galan millilikler,şol...

15 Maý 2023 | 115 okalan

AKYLDAR ŞAHYRYŇ DÖREDIJILIGINI ÖWRETMEK

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda ýaşlaryň Watana wepaly, giň dünýä garaýyşly, ahlak sypatlaryny kemala getirmekde, olarda bilime bolan höwesi...

15 Maý 2023 | 65 okalan

NESIL TERBIÝESI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaş nesilleriň terbiýeli we giň dünýä garaýyşly bolmagyna uly üns berilýär. Eziz Diýarymyzda hormatly...

10 Maý 2023 | 90 okalan

DAŞARY ÝURT DILLERI ÖWRENILÝÄR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaş nesil hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda...