05 Oktýabr 2022 | 4 okalan

KÄMILLIGIŇ BERK BINÝADY

Häzirki döwürde ýurdumyzyň ösüşi belent sepgitlere eýe bolýar. Ähli pudaklar üstünlikli ösýär, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesi ýokarlanýar, döwletara...

05 Oktýabr 2022 | 3 okalan

Türkmen halk ertekilerini okatmak

Türkmen halky gadymdan bäri şirin aýdym-sazy bilen giňden tanalypdyr. Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi...

05 Oktýabr 2022 | 8 okalan

KÖRPELERDE MATEMATIKA GYZYKLANMA DÖRETMEK

Kör­pä­niň mek­dep okuw­çy­sy bol­ma­ga taý­ýar­lyk döw­ri ça­ga­lar bag­la­ryn­dan baş­lan­ýar. Be­ril­ýän...

06 Oktýabr 2022 | 14 okalan

OKUWÇYLARYŇ DÖWREBAP TERBIÝESI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz ähli ugurlar boýunça sazlaşykly ösýän...

06 Oktýabr 2022 | 11 okalan

DAŞARY ÝURT DILLERINI ÖWRETMEGIŇ UGURLARY

Türkmen halkynda «Dil bilen dünýäni gezer» di­ýen söz bar. Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­mynyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de bu...

01 Oktýabr 2022 | 13 okalan

“Ýaşulularyň göreldesi – nesilleriň ýörelgesi”

Baý durmuş tejribeli ýaşulularymyzyň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň häzirki we geljekki üstünliklerimiziň hatyrasyna döredijilikli zähmet çekmek hakyndaky ündewleri, hoşniýetlilik,...

01 Oktýabr 2022 | 111 okalan

Bagty çüwen ile serpaý ýaraşýar!

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň Medeniýet bölimi we Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap geňeşi bilen bilelikde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy...

29 Sentýabr 2022 | 113 okalan

ÇAGA TERBIÝESINDE ERTEKILERIŇ ORNY

Kalby päkize körpeleriň eý görýän zady erteki. Çagalyk döwrümizde mähriban enelerimiziň, atalarymyzyň gürrüň beren ertekileri her birimiziň kalbymyza siňendir. Ertekiler körpelerde gowy...