01 Iýun 2023 | 27 okalan

WEPADARLYGYŇ NUSGASY

Köküni asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan pederlerimiziň  miras goýan taryhy, ruhy we medeni ýadygärlikleri nesiller üçin bahasyna ýetip bolmajak  hazynadyr.Türkmeniň ahalteke...

01 Iýun 2023 | 55 okalan

MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DÖREDIJILIGI RUHY HAZYNADYR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda şäherimiziň şygryýet bilen meşgullanýan, talyp ýaşlarynyň...

30 Maý 2023 | 93 okalan

“SAGDYN NESIL, SAGDYN RUHY ÝÖRELGÄMIZ ÝOLUMYZ”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Türkmenbaşy şäheriniň 5-nji orta mekdebiniň ýokary synp okuwçylarynyň...

30 Maý 2023 | 60 okalan

«ARŞYŇ NEPISLIGI»

Türkmen halysy türkmen halkynyň medeni gymmatlyklarynyň esasylarynyň biridir. Ussat türkmen halyçylary köp asyrlaryň dowamynda özboluşly halyçylygyň aýratynlygyny saklap gelipdirler. 2019-njy ýylyň 12-nji...

23 Maý 2023 | 135 okalan

ULY DURMUŞA GADAM

Maý – baýramlara baý aý. Ylaýta-da, maý aýynyň 25-i – hemmelere şatlyk paýlaýan ajaýyp gün. Ýurdumyzyň ähli orta mekdeplerinde geçirilýän...

22 Maý 2023 | 161 okalan

“BILIM BILEN HIKMET-ALTYNDAN GYMMAT”

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda ylmy, bilimi ösdürmek baradaky alyp barýan syýasatyny durmuşa ornaşdyrmak, ýaşlarymyzy watansöýüji edip terbiýelemek, Berkarar döwletiň täze...

19 Maý 2023 | 86 okalan

“BÜTIN DURKY BILEN WATAN MUKADDESLIGINE UÝÝAN, ŞÖHRATLY GEÇMIŞIMIZE, HÄZIRKI GÜNÜMIZE...

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň barha gülläp ösmeginde, Watanymyzyň...

19 Maý 2023 | 72 okalan

“DÜŞEME PALAWY”

Topragy mähriban enä deňelen eziz Watanymyzda halkymyzyň mukaddeslik derejesinde eý görýän eziz zatlary bolýar. Bulutlara boýdaş bolan daglaryň, owadan sähraly al-ýaşyl güller, gülälekdir...