23 Ýanwar 2023 | 21 okalan

“OKGUNLY ÖSÜŞIŇ BERK BINÝADY”

Jemgyýetiň hukuk binýadyny hem-de gözbaşy asyrlara uzap gidýän milli demokratik ýörelgeleri yzygiderli kämilleşdirmek ähli ugurlarda giň gerimli özgertmeleriň üstünlikli dowam...

24 Ýanwar 2023 | 19 okalan

KALBY BUÝSANÇLY ÝAŞLAR

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşi, Balkan welaýat kitaphanasy bilen bilelikde edara-kärhanalarda zähmet çekýän ýaşlaryň we ýokary we ýörite...

18 Ýanwar 2023 | 21 okalan

DEMOKRATIK ÝÖRELGELERIŇ ÝOLUNDA

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda döwlet we milli maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde obalarymyz, şäherdir şäherçelerimiz özgerýär. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş...

14 Ýanwar 2023 | 90 okalan

ÝYLLARYMYZ BIR-BIRINDEN ZYÝADA

Durmuşa geçirilýän beýik işleri, ägirt uly tutumlary bilen şöhratly taryhymyzy kemala getirýän ýyllary çuň mazmunly döwrebap atlar bilen atlandyrmak, şygarlar bilen bezemek indi ajaýyp...

12 Ýanwar 2023 | 65 okalan

“ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR ÝYLY”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda her bir ýylyň döwrebap şygarlar bilen atlandyrylmagynyň däbe öwrülen ajaýyp ýurdumyzda...

10 Ýanwar 2023 | 58 okalan

“GEZELENÇ ÇÄRESI”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Gyzylarbat etrap Geňeşi, etrap bilim bölümi bilen bilelikde etrabyň çäginde hereket edýän orta mekdeplerde bilim alýan mekdep okuwçylarynyň gyşky...

09 Ýanwar 2023 | 61 okalan

ÝAŞLAR SIZE ALKYŞ AÝDÝAR, ARKADAGLY SERDARYMYZ!

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, welaýatymyzda hem bosagadan ätlän «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» ilkinji günlerinden başlap, mekdep...

06 Ýanwar 2023 | 63 okalan

“ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR ÝYLY”

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni sport toplumynyň mejlisler zalynda edara-kärhanalarda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmaklarynda 2023-nji ýylyň “Arkadag...