05 Oktýabr 2022 | 14 okalan

«Geçmişden geljege ýagty ýadygär-medeni mirasym dünýä ýaň salýar»

Gadymyýetden gözbaş alyp gaýdýan milli gymmatlyklarymyzyň dowamat-dowam bolmagyna kümüş saçly enelerimiziň goşantlary ägirt uludyr. Enelerimiz özleriniň kalbynyň owadanlygyny keşdeleriň üsti bilen...

05 Oktýabr 2022 | 9 okalan

Üstünlige barýan ýol!

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda sportuň we bedenterbiýäniň köpçülikleýin häsiýete eýe bolmagy üçin uly işler durmuşa...

05 Oktýabr 2022 | 26 okalan

«Nusgalyk keşpler»

Türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryny, däp-dessurlaryny dikeltmek we dünýä jemgyýetçiligine ýaýmak babatda alnyp barylýan işleriň ähmiýetini ýaşlara düşündirmek hem-de...

05 Oktýabr 2022 | 38 okalan

Taryhy-medeni mirasymyz — milli gymmatlygymyz

Hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň aýratyn ileri tutulýan ugurlaryna salgylanyp aýdanyňda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy  döwrüniň mynasyp nesillerini...

05 Oktýabr 2022 | 17 okalan

«Ezber ýygymçy»

Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň beýleki pudaklar bilen bir hatarda oba-hojalyk pudagyny ösdürmekde birnäçe işleri durmuşa geçirýär. Pagtaçylyk milli ykdysadyýetimizde uly orun...

05 Oktýabr 2022 | 12 okalan

GADYMY DEHISTANYŇ ŞANLY TARYHY

Häzirki döwürde Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan taýsyz tagallalary netijesinde, Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde türkmen halkynyň milli taryhy-medeni gymmatlyklaryny we ýadygärliklerini...

04 Oktýabr 2022 | 34 okalan

Taryhy ähmiýetli waka bagyşlandy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe biziň ählimiz Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli, giň gerimli özgertmeleriniň netijesinde ýurdumyzy okgunly ösýän...

04 Oktýabr 2022 | 12 okalan

«Garaşsyzlyk bagtymyz»

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Esenguly etrap Geňeşi, etrap häkimliginiň, etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen ýetip gelen Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllyk...