29 Noýabr 2023 | 31 okalan

SAGLYGYM — BAŞ BAÝLYGYM

      Ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrap Geňeşiniň, etrabyň Bilim bölüminiň şeýle hem 2-nji sport mekdebiniň bilen bilelikde guramagynda mekdep...

27 Noýabr 2023 | 92 okalan

MAGTYMGULY –ŞYGRYÝETIŇ ÖÇMEZ ÇYRAGY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk toýunyň uly dabara bilen bellenjekdigi...

23 Noýabr 2023 | 121 okalan

ŞOWHUNLY GEÇEN BÄSLEŞIK

       Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýatynyň Esenguly etrap Geňeşi, etrap Bilim bölümi bilen bilelikde Esenguly etrap medeniýet merkeziniň tomaşaçylar zalynda Halkara...

23 Noýabr 2023 | 80 okalan

FUTBOL TOPARYNYŇ ÝARYŞY

      Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde...

21 Noýabr 2023 | 123 okalan

ÝAŞLAR — WATANYMYZYŇ BUÝSANJY, BAGTY

    Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaş nesilleriň ählitaraplaýyn kämil bolup ýetişmekleri baradaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan...

20 Noýabr 2023 | 106 okalan

ÝURDUMYZYŇ RÖWŞEN GELJEGI ÝAŞLAR!

    Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ata-watanymyzda ýaşlaryň ruhy we beden taýdan sagdyn ösmegi, oňat okamagy, işlemegi,...

11 Noýabr 2023 | 250 okalan

KITAP OKAMAK — DÜNÝÄ DÜŞÜNMEK

      Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher Geňeşi «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy...

09 Noýabr 2023 | 208 okalan

BIZ — ÝAŞLARA GÖRELDE SIZ ARKADAG

     Her bir güni taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazyljak şanly wakalara beslenýän döwrümiziň bagtyýar günlerinde ýaşlaryň durmuşynda ykbal özgerdiji wakalar goşa-goşadan...