05 Oktýabr 2022 | 10 okalan

HYTAÝLY TÜRKMENLER ýa-da salyrlaryň taryhy we şu güni

Sa­lyr­lar on­dan ozal Sa­markant­dan uzak bol­ma­dyk Nura­ta dag­la­ryn­da ýa­şap­dyr­lar. Hy­taý­da sa­lyr türk­men­le­ri «sa­lar» ady bi­len...

04 Oktýabr 2022 | 19 okalan

HYTAÝLY TÜRKMENLER ýa-da salyrlaryň taryhy we şu güni

Bi­ziň döw­le­ti­mi­ziň uzak­möh­let­le­ýin hyzmat­daş­la­ry­nyň bi­ri bo­lan Hy­taý Halk Res­pub­li­kasyn­da, in­ter­net...

01 Oktýabr 2022 | 267 okalan

«PAÝHAS ÇEŞMESI» ESERINDEN NAKYLLAR

Ýaşulusy bolmadygyň, ýaşkiçisi bolmaz. * * * Garry – öýüň sütüni. * * * Şägirt halypadan ozdurmasa, hünär ýiter. * * * Ussa barka eliňi ýyg, ussat barka –...

01 Oktýabr 2022 | 132 okalan

ŞYGYRDAN TÄSIRLI JÜMLELER

Soltan Sanjaryň köşgi edebiýat meýdanynyň ägirtleri bilen hemişe dolup-daşar ekeni. Alys ülkelerden hem onuň şanyna goşgy okamak üçin huzuryna geler ekenler. Şeýle günleriň birinde çetki obalardan bir...

23 Sentýabr 2022 | 145 okalan

TÜRKMEN MILLI OÝUNLARYNDA BIJE ATMAGYŇ USULLARY

Haýsy elimde? Bil! Oýny haýsy toparyň ilki başlamalydygyny kesgitlemek üçin ýolbaşçy iki toparyň öňbaşçysyny ýanyna çagyrýar. Ýolbaşçy iki...

21 Sentýabr 2022 | 110 okalan

Mugallym (Oýlanma)

Men ony ilkinji gezek gulpaklyja gyzjagazka görüpdim. Şol görnüşinde hem göz öňümde galypdyr. Olaryň öýleri ortasy eýwanly, her tarapynda birnäçe otagy bolan giň jaýdy. Munuň diňe bir maşgalanyň...

19 Sentýabr 2022 | 95 okalan

NUSAÝ GALALARYNYŇ BINAGÄRLIGI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda milli medeniýetimize, mirasymyza, taryhymyza aýratyn sarpa goýulýar. Halkymyzyň milli medeniýeti...

14 Sentýabr 2022 | 164 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «ÄLEM IÇRE AT GEZER» ESERINDEN TYMSALLAR

Oba arasynda üýşmeleňde, toý-tomaşada, söhbetdeşlikde az, ýöne uz gepleýändigi üçin märekede soňky söz Anna aganyňkydy. Köplenç, onuň agzyndan çykan söz birbada ters pikir...