09 Dekabr 2022 | 685 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «TÜRKMENIŇ DÖWLETLILIK ÝÖRELGESI» ESERINIŇ «ZÄHMETSÖÝERLIK – GAÝRATLYLYGYŇ GÖZBAŞY»...

Hawa, tebigata söýgi zähmete söýgini kemala getirmegiň binýadydyr. Aslynda, tebigata söýgi ilkinji orunda bolmaly. Zähmet hem aňly-düşünjeli guralmasa, ol harsydünýälige barýar....

08 Dekabr 2022 | 1763 okalan

DANA BARADAKY ROWAÝATLARDAN

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna Dana atamyz Magtymguly Pyragynyň ata Watanyna, ene topragyna bolan söýgüsi, mähri diňe bir ajaýyp şygyrlarynda däl, eýsem, rowaýatlaryň üsti...

07 Dekabr 2022 | 413 okalan

ÝEDITOP

Oýnuň oýnaljak ýeri we oňa gerek serişdeler. Oýny düz meýdançalarda, baýyrlaryň arasynda, çägesöw ýerlerde, takyrlarda, sport meýdançalarynda, sport öýlerinde...

06 Dekabr 2022 | 237 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «MERT ÝIGITLER GAÝRAT ÜÇIN DOGULÝAR» ATLY ESERINDEN

Merdana goragçy! Iň mertebeli mukaddeslige deňelen eziz Watanymyzda parahatçylygy, agzybirligi, batyrlygy, zähmeti, halal ýaşaýşy wasp edip ýaňlanýan ganatly aýdymlar seniň kesbiňe...

05 Dekabr 2022 | 120 okalan

RAHMET GYLYJOWYŇ «HALALLYK KYSSALARY» ESERINDEN PELSEPE

Durmuşda wagtal-wagtal dürli zatlar hakynda dürli-dümen pikirler serimizi doldurýar. Käteler özümiz ýa-da özümize juda ýakyn adamlar hakynda, käteler daş-töwerek, tebigat, älem-jahan...

03 Dekabr 2022 | 162 okalan

Düýe süýdi. Düýe çaly.

Türkmenistanda giň ýaýran arwana tohumyndan bolan düýe ýylda ortaça 2000-4000 litr süýt berýär. Arwananyň ömri ortaça 30-35 ýyl. Inen düýe ilkinji gezek 5 ýaşynda...

02 Dekabr 2022 | 125 okalan

TÜRKMEN DILINIŇ SÖZKÖKI (ETIMOLOGIK) SÖZLÜGI

Aýazbaba [Aýazba:ba] – Ýewropa ýurtlarynda, şol sanda Orsyýetde we öňki Sowet Soýuzynyň ähli ülkelerinde milady günsanarynyň täze ýyl gijesinde ýolkanyň daşynda...

01 Dekabr 2022 | 167 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «ÖMRÜMIŇ MANYSY» ESERINDEN

Türkmen topragy müňlerçe ýyllaryň dowamynda dünýä medeniýetiniň umumy taryhy üçin örän ähmiýetli mekan, uly wakalaryň, siwilizasiýalaryň mesgeni boldy. Bu toprakda...