05 Iýun 2023 | 25 okalan

SAŇA MEŇZEÝÄRINMI, KAKA?

Meni köplenç saňa meňzedýärler. Seni görmeýänime bolsa bu ýaz on altynjy bahar aşýar sensiz. Ýaz gelse, hasam maý gelse, birhili, ünjüsi galňaberýär ýüregimiň. Ho-ol...

24 Maý 2023 | 144 okalan

AT-ÝIGIDIŇ DIREGI, HALY GYZYŇ ÝÜREGI

Türkmen halysy türkmen zenanlarynyň yhlasy, mähiri siňen häzirki güne çenli hem dünýä halklaryny haýrana goýýan Türkmeniň özboluşly, nepis sungatydyr. Türkmen halysy öz...

22 Maý 2023 | 420 okalan

MERSEDES MAŞYNYŇA ÝER TAÝÝARLA

Çendenaşa hyýalbentlikden ýüz öwrüp, hakyky durmuş bilen ýaşamagy eý görýärin. Akylyma we başarnygyma görä ýüzlenýän adamlar mende hormat duýgusyny...

17 Maý 2023 | 285 okalan

AGAÇ

Ýoluň ugrunda guran agaç bar eken. Gije bir ogry onuň gabadyndan geçeninde gorkupdyr — özüni tutmak üçin peýläp duran şäher sakçysydyr öýdüpdir. Aşyk ýigit geçip...

16 Maý 2023 | 182 okalan

KÜÝZEJIGIŇ KYSMATY

Laýdan ýasalan kiçijik suw küýzesi otagyň bir burçunda duran eken. Otagyň beýleki bir burçunda bolsa agzy kepäp, halys tapdan düşen hassa ýatanmyşyn. Ol wagtal-wagtal: «Suw! Suw...»...

15 Maý 2023 | 207 okalan

GOŞA BAÝRAM – GOŞA TOÝ

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistan ösüşiň aýdyň ýoluna düşdi. Milli ykdysadyýetimizde durnukly ösüş gazanylýar. Türkmenistan...

12 Maý 2023 | 164 okalan

TÜRKMEN OJAGYNYŇ BEZEGI-MUKADDES TÜRKMEN TAMDYRY

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda medeni mirasymyza aýratyn sarpa goýulýar, milli gymmatlyklarymyzyň belent nusgasy mynasyp dowam etdirilýär. Bu bolsa ýaş...

11 Maý 2023 | 212 okalan

HÄSIÝET

Ýagşy zamana ýagşy häsiýetler ýaraşar Nireden okanymy bilemok, kimden eşidenim ýadyma düşenok, ýöne aňymda galşyna görä, gadym döwürde adamlar „Ýene bir günümiz...