02 Iýun 2023 | 63 okalan

ÇAGA — DURMUŞYŇ GÜLI

«Bal süýji, baldan-da bala» diýen peder pähiminde halkymyzyň ynsan durmuşynyň gül-gunçalary saýylýan çagalara söýgisi şöhlelenýär. Baldan süýji...

01 Iýun 2023 | 38 okalan

TÜRKMEN HALYSY — NEPISLIGIŇ WE AGZYBIRLIGIŇ SUNGAT ESERI

Dünýäniň iň gadymy halklarynyň biri bolan türkmen halky özüniň müňýyllyklara uzaýan taryhy geçmişinde dünýä genji-hazynasyna öwrülen medeni we sungat eseriniň...

01 Iýun 2023 | 52 okalan

«WATAN ŞÖHRATYNY ÄLEME BUŞLAR, ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR»

Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda eziz Diýarymyzda durmuşa geçirilýän beýik işler, ýetilýän üstünlikler biziň her birimizi buýsandyrýar. Täze taryhy döwürde...

24 Maý 2023 | 87 okalan

DÜNÝÄ ÝAÝBAŇLANDYRYLAN TÜRKMEN KEŞDEÇILIK SUNGATY

ÝUNESKO-nyň Tährandaky klaster edarasynyň direktory hanym El-Huriniň ýurdumyza getiren hoş habary “Türkmen keşdeçilik sungaty”, “Ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek...

24 Maý 2023 | 216 okalan

AŞGABADYŇ ROWAÇ MENZILLERI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň pähim-paýhasyndan dörän paýtagtymyzyň binagärlik keşbine nazar aýlanyňda,...

22 Maý 2023 | 108 okalan

“UZAKLARA ÝAŇ SALAN OWAZ”

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda medeniýet ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, kämilleşdirmek ugrunda alnyp barýan netijeli we...

20 Maý 2023 | 129 okalan

BUÝSANÇNAMA

Şatlanyp guwanýan,ykbal bagtyýar, Ýürek buýsanjym sen, Bitarap Watan! Jenneti ülkämi dünýä tanaýar, Çäksiz guwanjym sen, Bitarap Watan!   Bu gün toý...

19 Maý 2023 | 211 okalan

“ARKADAG ŞÄHERINE KÖŇÜL KELAMYM”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Ösüş biziň alyp barýan syýasatymyzyň baş maksadydyr” diýýän hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda...