25 Ýanwar 2023 | 2 okalan

ÝAŞLAR SAGDYNLYGYŇ TARAPDARY

Berkarar döwletimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini pugtalandyrmak, sagdyn nesilleri ýetişdirmek, ilaty köpçülikleýin bedenterbiýe-sport hereketine çekmek döwlet syýasatynda möhüm...

24 Ýanwar 2023 | 32 okalan

TARYHY MASLAHATYŇ TARYHY ÇÖZGÜTLERI- AGZYBIRLIGIŇ WE DEMOKRATIK ÝÖRELGELERIŇ DABARALANMASYDYR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni ýatdan çykmajak taryhy wakalara, şanly senelere beslenýär. Şeýle taryhy wakalar ýurdumyzyň ösüşi hem-de...

24 Ýanwar 2023 | 41 okalan

DEMOKRATIK ÖZGERTMELERIŇ TÄZE BAŞLANGYÇLARY- HALKYŇ BÄHBIDINI NAZARLAÝAR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň sahawatly saýasynda eziz Diýarymyz bedew bady bilen ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýar. Gahryman...

17 Ýanwar 2023 | 58 okalan

“ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR, MUKADDES YNAMA WEPALY ÝAŞLAR”

Gahryman Arkadagymyzyň beýik işlerini mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ata Watanymyzyň geljegi bolan ýaş nesilleriň ylym-bilim almagyna, öz hünärleriniň eýesi bolmaga, giň...

16 Ýanwar 2023 | 43 okalan

“DEMOKRATIK ÖSÜŞLERIŇ TÄZE TAPGYRYNA BADALGA”

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň” 11-nji ýanwarynda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň döwlet gurluşyny, hukuk ulgamyny, şonuň esasynda kanun çykaryjy edarasynyň...

13 Ýanwar 2023 | 111 okalan

“ARKADAGLY SERDAR BILEN ÝAŞLAR BAGTYÝAR”

Gahryman Arkadagymyz “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly ajaýyp eserinde: “Geljegimize ynamlylygymyz watançy, akylly-başly oýlanyp bilýän ýaşlarymyza baglydyr” diýip...

12 Ýanwar 2023 | 109 okalan

ARKADAGLY SERDAR BILEN ÖŇE BARÝAR TÜRKMEN HALKY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň şowly gadamlarynyň batlanýandygyna şaýatlyk edýär. Täze ýylymyzyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar...

11 Ýanwar 2023 | 97 okalan

“ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR, GOŞA GANAT BILEN BELENTDIR BAŞLAR”

Üstünlikli geçen ýyllaryň hersine mynasyp at berilmegi döwletimiziň ösmeginiň möhüm tapgyrlaryna ünsi çekmäge we halkymyz üçin bähbitli wakalaryň artmagyna giň ýol...