27 Sentýabr 2023 | 20 okalan

ŞANLY GARAŞSYZLYGYMYZYŇ 32 ÝYLLYGYNA BAGYŞLANDY

     Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk toýy giňden dabaralanýar. Bu möhlet aýdylyşy ýaly, taryh üçin öran gysga möhlet....

23 Sentýabr 2023 | 58 okalan

BOL HASYLYŇ ALADASY

     Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzda halk hojalygynyň ähli pudaklary bilen bir hatarda oba hojalygy hem uly ösüşlere beslenýär. Üstümizdäki Arkadag Serdarly bagtyýar...

21 Sentýabr 2023 | 65 okalan

TARYHY WAKA BAGYŞLANYLDY

     Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her bir güni buýsançly wakalara, şanly senelere baýdyr. Ýakynda Hormatly Prezidentimiziň Duşenbe şäherinde geçirilen Merkezi...

20 Sentýabr 2023 | 53 okalan

ŞANLY SENÄNIŇ WASPY

      Şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygynyň ýetip gelýän günlerinde ýurdumyzyň baş baýramy mynasybetli toý-dabaralar giňden ýaýbaňlandyrylýar. Şol...

19 Sentýabr 2023 | 69 okalan

JOŞGUNA BESLENEN DABARA

Eziz Diýarymyzyň her bir güni bagtyýarlyga, ruhuňy galkyndyrýan şatlykly wakalara, şanly senelere beslenýär. Şu günler ata Watanymyzyň baş baýramy bolan Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli ýurdumyzyň...

19 Sentýabr 2023 | 60 okalan

TERBIÝEÇILIK ÄHMIÝETLI WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda il-ýurt bähbitli durmuşa geçirilýän işleriň netijesinde belent sepgitlere ýetilýär. Ata Watanymyzy mundan beýläk-de...

16 Sentýabr 2023 | 144 okalan

TARYHY ÄHMIÝETLI SAPAGYŇ DABARALANMASY

     Ýakynda Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Gahryman Arkadagymyzyň geçiren umumy sapagyndan ugur alyp, welaýat häkimliginde maslahat geçirildi. «Gahryman Arkadagymyzyň döwletlilik...

08 Sentýabr 2023 | 88 okalan

DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

     Ösüşdir özgertmelere beslenýän ajaýyp zamanada ýaşamak, zähmet çekmek, taryhy wakalaryň şaýady bolmak bagtyýarlykdan nyşandyr. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman...