23 Sentýabr 2022 | 96 okalan

“Garaşsyzlyk-göwün ganatym”

2022-nji ýylyň sentýabr aýynyň 22-nde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Halaç etrabynyň Garabekewül şäherinde ...

22 Sentýabr 2022 | 35 okalan

“Maşgala näçe berk boldugyça, Jemgyýet hem şonça hemme taraplaýyn baýdyr”

2022-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Çärjew etrap Geňeşi, etrabyň 38-nji orta mekdebi bilen bilelikde okuwçy ýaşlaryň we...

22 Sentýabr 2022 | 21 okalan

“Maşgala näçe berk boldugyça, Jemgyýet hem şonça hemme taraplaýyn baýdyr”...

2022-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda  Türkmenistanyň  Magtymguly  adyndaky  Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Saýat etrap Geňeşi, Saýat etrap Polisiýa bölümi bilen bilelikde...

22 Sentýabr 2022 | 27 okalan

Wagyz-nesihat çäresi geçirildi

2022-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda TMÝG-nyň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher Geňeşiniň gurnamagynda Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin...

21 Sentýabr 2022 | 26 okalan

Astanababa Ýadygärligi

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň başda durmagynda, Türkmenistan döwletimiz gün-günden ösýär, özgerýär....

21 Sentýabr 2022 | 39 okalan

Daýahatyn kerwensaraýy

Daýahatyn binagärlik ýadygärligi — Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir. Lebap...

20 Sentýabr 2022 | 73 okalan

Dargan gala we Dargan baba taryhy ýadygärlikleri

Dargan gala, Darganata şäheriniň 4,5 kilometr günorta-gündogarynda,  ýerleşýän orta asyr galasynyň galyndylarydyr. Tanymal filolog alym S.Atanýazow IX asyr arap taryhçylarynyň işlerinde Horezmşalar...

20 Sentýabr 2022 | 30 okalan

“Garaşsyzlyk-baky bahar şuglasy Äleme dolar”

2022-nji ýylyň sentýabr  aýynyň 15-inde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň  Lebap welaýatynyň  Farap etrap Geňeşi, TDP-nyň Farap etrap komiteti, etrap häkimligi bilen bilelikde Şanly...