02 Iýun 2023 | 51 okalan

BAÝRAMÇYLYK ÇÄRESI GEÇIRILDI

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli guralan baýramçylyk çäreleri Türkmenabat şäherinde hem giň gerim aldy. Welaýat merkeziniň «Bitaraplyk» seýilgähi dabaralaryň...

01 Iýun 2023 | 46 okalan

MASLAHAT GEÇIRILDI

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 22-nji maýynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky...

30 Maý 2023 | 97 okalan

TÜRKMEN HALYSY — ARŞYŇ NEPISLIGI

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Darganata etrap Geňeşiniň hem-de etrabyň Çagalar we ýetginjekler döredijilik öýüniň bilelikde guramaklarynda, ýurdumyzda...

30 Maý 2023 | 60 okalan

SPORT ÝARYŞLARY GURALDY

Lebap welaýatynyň Dänew etrabyndaky 2-nji sport mekdebinde agyr atletika boýunça Lebap welaýatynyň birinjiligini almak ugrunda ýaryş geçirildi. Oňa 2003—2005-nji ýyllarda doglan oglan-gyzlaryň 80-den gowragy...

29 Maý 2023 | 59 okalan

DÖWLETLI IŞLER HALKYŇ BÄHBIDINE

Türkmen halky taryhyň dowamynda özüniň öçmejek ynsanperwer gymmatlyklaryna hem-de asylly ýörelgelerine eýermek bilen, ösüp gelýän ýaş nesilleriň saglygy, olaryň...

27 Maý 2023 | 87 okalan

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Türkmen halky taryhyň dowamynda özüniň öçmejek ynsanperwer gymmatlyklaryna hem-de asylly ýörelgelerine eýermek bilen, ösüp gelýän ýaş nesilleriň saglygyny berkitmeklige, bilimli,...

27 Maý 2023 | 82 okalan

MERJEN ŞÄHER AŞGABAT

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň ak mermerli paýtagty Aşgabat şäheri Merkezi Aziýanyň merjen şäheri diýlip ykrar edildi. Bu günki gün Aşgabat ösen senagatlaşan şäher bolmak bilen, durnukly...

26 Maý 2023 | 141 okalan

SOŇKY JAŇ DABARASY

25-nji maýda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň umumybilim berýän orta mekdeplerinde hem uly şatlyk-şowhuna beslenip «Soňky jaň» dabaralary geçirildi. Oňa...