25 Ýanwar 2023 | 10 okalan

ÝAŞLAR ÝURDUMYZYŇ NURANA GELJEGI

2023-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda Darganata etrabynyň 2-nji orta mekdebinde, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Darganata etrap Geňeşi, etrap bilim bölümi bilen bilelikde “Arkadag...

24 Ýanwar 2023 | 13 okalan

WAGYZ – NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Ýurdumyzyň ýaş nesli hakyndaky alada hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň durmuşa geçirýän syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şol syýasatyň esasynda döwletimizde beden taýdan...

23 Ýanwar 2023 | 9 okalan

MEDENI-MIRASYMYZ HALKYMYZYŇ GENJI-HAZYNASY

Ata-babalarymyzdan biziň şu günlerimize gelip ýeten gadymy däp-dessurlar, ýörelgeler, ýadygärlikler mahlasy ýaşap geçen nesillerden galan medeni durmuşa degişli zatlaryň ählisi halkymyzyň...

19 Ýanwar 2023 | 48 okalan

ENELERIŇ GÖRELDESI-NESILLERIŇ ÝÖRELGESI” ATLY WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Ýaşlaryň ähli taraplaýyn ösen, beden we ruhy taýdan sagdyn, bilimli-ylymly bolmagyny gazanmak, ýaşlarda ata-babalarymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda kemala getiren mertlik, edermenlik,...

18 Ýanwar 2023 | 25 okalan

TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATY ÖSÜŞLERIŇ KEPILI

2023-nji ýylyň ýanwar aýynyň 14-ine Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahatynda...

17 Ýanwar 2023 | 63 okalan

WAGYZ – NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahatynda Gahryman Arkadagymyzyň eden taryhy çykyşynyň, syýasy-jemgyýetçilik ähmiýetini,...

16 Ýanwar 2023 | 16 okalan

GELJEK ÝAŞLARA BAGLY

Ýurdumyzda alnyp barylýan ýaşlar baradaky döwlet syýasaty hakynda hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýyndaky çykyşynda aýdyň beýan...

14 Ýanwar 2023 | 34 okalan

KÄMIL NESIL NURANA GELJEK

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” mynasybetli Halaç etrabynyň 2-nji orta mekdebiniň...