27 Noýabr 2023 | 52 okalan

ZENAN MERTEBESI MUKADDESDIR

     Ýakynda Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Magdanly şäher medeniýet merkezinde «Zenan mertebesi mukaddesdir» diýen at bilen wagyz-nesihat çäresini geçirildi. Oňa...

23 Noýabr 2023 | 117 okalan

SAGLYGYŇ GADRYNY BILGIL, HASSA BOLMAZDAN BURUN

     Berkarar Watanymyzda sagdyn nesilleriň kemala gelmegi, ýaşlaryň beden taýdan sagdyn we ruhy taýdan kämil ynsanlar bolup ýetişmegini gazanmak ugrunda hemmetaraplaýyn alada edilýär. Hormatly...

22 Noýabr 2023 | 84 okalan

TÜRKMENISTAN — BEREKET MEKANY

     Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň oba hojalygy pudagynda gazanylýan oňyn özgertmeleri, durmuşa...

14 Noýabr 2023 | 199 okalan

ÝAŞLAR — WATANYŇ GÜÝJI-KUWWATY

     Üstümizdäki ýyl turuwbaşdan bagtyýar türkmen ýaşlarynyň ykbalynyň özgeren, mümkinçilikleriniň has hem giňän ýyllaryň biri hökmünde Watanymyzyň taryhynda...

13 Noýabr 2023 | 151 okalan

DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

      Dünýä ýurtlarynyň arasynda hoşniýetli parahatçylygy dabaralandyrmak, dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmek, netijeli hyzmatdaşlygy berkitmek Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň alyp...

09 Noýabr 2023 | 198 okalan

HASYL TOÝY — BOLÇULYGYŇ, BEREKEDIŇ TOÝY

     Garaşsyz Diýarymyzyň her bir güni şanly wakalara, baýramçylyk senelerine beslenýär. Ynha, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda agzybir türkmen halky her ýylyň...

08 Noýabr 2023 | 207 okalan

EKOLOGIÝA SYÝASATYNYŇ DABARALANMASY

      Şu günler güneşli Diýarymyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly gojaman Jeýhuny etekläp oturan gadymy Lebap welaýatynyň etraplarynda hem asylly zähmet gaýnap joşýar....

06 Noýabr 2023 | 207 okalan

BEÝIK DÖWRÜŇ BELENT MAKSATLARY

      Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň agzybirligini, jebisligini berkitmek, döwlet ähmiýetli, meseleleri çözmek, raýatlarymyzyň...