05 Noýabr 2022 | 102 okalan

PAÝTAGTYŇ BIRINJILIGI

Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde 20 ýaşa çenli oglanlaryň hem-de gyzlaryň arasynda küşt boýunça paýtagtymyzyň...

03 Noýabr 2022 | 85 okalan

ÝÇL: 16-DAN 14-SI BELLI BOLDY

Düýn agşam Ýewropa Çempionlar ligasynyň «A»–«D» toparçalarynda soňky — 6-njy aýlawyň oýunlary geçirildi. Duşuşyklarda hasaba alnan netijelere görä,...

02 Noýabr 2022 | 107 okalan

«ARSENALDAN» AJAÝYP BADALGA

Angliýanyň premýer-ligasynyň 12-nji tapgyrynda «Nottingem Foresti» 5:0 hasabynda derbi-dagyn eden «Arsenal» utuklarynyň sanyny 31-e ýetirdi. Şeýlelikde, turnir tablisasynyň lideri bolup duran «Arsenal»...

01 Noýabr 2022 | 112 okalan

TÜRKMEN GÖREŞI

Müňýyllyklaryň jümmüşinden gözbaş alýan türkmen göreşi edebi mirasymyzyň dürdäne eserleriniň süňňüne siňip, öz beýanyny tapypdyr. Türkmen halkynyň geçmişinden,...

31 Oktýabr 2022 | 92 okalan

KÜŞT BARADA GYZYKLY MAGLUMATLAR

Küşt oýny birbada köpler üçin onçakly gyzykly görünmese-de, onda hemmeleriň ünsüni çekýän täsinlikler az däl. Küşt oýnunda şa ilkibada onçakly işjeň bolman,...

29 Oktýabr 2022 | 95 okalan

KARATE: RIMINIDEN 14 MEDAL!

Italiýanyň Rimini şäherinde fudokan karate boýunça Ýewropanyň açyk çempionaty geçirildi. Onda türkmenistanly türgenler medallaryň 14-sine mynasyp boldular. Halkara ýaryşa 30 döwletden...

28 Oktýabr 2022 | 71 okalan

TÜRKMENISTAN ISU-NYŇ DOLY HUKUKLY AGZALYGYNA KABUL EDILDI

Türkmenistan Konkide typmak boýunça halkara birleşigiň (ISU) doly hukukly agzasy boldy. Bu barada «Inside the Games» saýty habar berdi. Bu karar ISU-nyň Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde geçirilen...

27 Oktýabr 2022 | 136 okalan

SUW AEROBIKASY

Sagaldyş-suw aerobikasy Suw aerobikasy suwda maşklary ýerine ýetirmegi we esasy muskul toparlarynda fiziki işjeňligi birleşdirmegi öz içine alýan aerobikanyň bir görnüşidir. Başgaça aýdylanda, suw...