13 Maý 2022 | 137 okalan

«Bagtyýar nesiller – Watan guwanjy»

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ýaş nesillerimiziň sagdyn bedenli, kämil aň-düşünjeli, giň...

13 Maý 2022 | 71 okalan

Aşgabat - ekologiýa abadançylygynyň nusgalyk keşbi

Mälim bolşy ýaly, her bir döwletiň döwrebap şäheriniň keşbi ylmyň soňky gazananlaryna, şähergurluşyk tejribesiniň öňdebaryjy nusgalaryna, ýaşaýyş-durmuş üpjünçiliginiň kämil...

26 Aprel 2022 | 416 okalan

ÝAŞLARYŇ SUNGATYNA HORMAT

Türkmen bedewiniň milli baýramy ýurdumyzda aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde ýylyň-ýylyna uly şatlyk-şowhuna beslenip, giňden bellenilýär. Şan-şöhraty dünýä dolan behişdi...

24 Aprel 2022 | 217 okalan

BEDEWE BAGYŞLANAN MUKAM

Ýyndamlygy, çydamlylygy, duýgurlygy taýdan aýratyn tapawutlanýan türkmen atlarynyň at-owazasy uzak döwürlerden bäri dünýäniň ähli halklarynyň arasynda meşhur bolupdyr. Ahalteke...

24 Aprel 2022 | 375 okalan

TÜRKMEN BEDEWLERINE BILDIRILÝÄN SARPA

Ahalteke bedewleriniň ata-babalary – şöhratly “nusaý atlary” tutuş dünýäniň atçylygynyň täji bolmak bilen çäklenmän, eýsem, älem-jahana hakyky sungat eserini peşgeş beren...

15 Aprel 2022 | 345 okalan

Bedewleriň keşbi reňklerde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz Türkmenistanyň şekillendiriş we amaly-haşam sungatynda dünýä nusgalyk milli mekdebiniň döremegine giň ýol açylýar....

01 Aprel 2022 | 386 okalan

TALYP OGLANLARYŇ ARASYNDA GEÇIRILEN DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlaryň, aýratyn hem talyplaryň ukyplaryny ýüze çykarmak, olaryň sungata bolan höwesini artdyrmak maksady bilen birnäçe...

31 Mart 2022 | 269 okalan

Halkara gatnaşyklarynyň täze filosofiýasy «Dialog –– parahatçylygyň kepili» atly maslahat...

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Jemgyýeti öwreniş ylymlary we Halkara ykdysady gatnaşyklary kafedralary tarapyndan institutyň mugallymlarynyň we talyplarynyň gatnaşmagynda 2022-nji ýylyň...