28 Sentýabr 2021 | 11 okalan

Şanly Garaşsyzlygymyzyň netijeli miweleri

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylynda ulydan bellenilýän ýurdumyzyň baş baýramy – şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk...

21 Sentýabr 2021 | 35 okalan

Garaşsyzlyk joşguny – mukam aýdym saz eýlär

Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli...

20 Sentýabr 2021 | 90 okalan

GARAŞSYZLYGYŇ NESLI – TÜRKMEN ÝAŞLARY

«Döwlet gurjak bolsaň, türkmeni çagyr» diýlen pähim bar. Garaşsyz Türkmenistanyň ösüş ugrunda saýlap alan ýoluna, bedew badyna bütin dünýä haýran galýar, ony...

06 Sentýabr 2021 | 198 okalan

Beýik döwrüň bagtyýar ýaşlary

Ýurdumyzda sportuň ähli görnüşiniň ösdürilmegi, oňa halk köpçüliginiň aýratyn-da, ýaşlaryň işjeň çekilmegi ugrunda zerur tagallalar edilýär. Şeýle işleriň yzygiderli...

06 Sentýabr 2021 | 135 okalan

Ýürekleri joşgunly çagalar

4-nji sentýabrda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky Nowruz ýaýlasynda bina edilen «Türkmeniň ak öýi» binasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly...

23 Awgust 2021 | 275 okalan

Ýaşlar — ýurdumyzyň ýüregi

— ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlykda ýurdumyzyň maddy däl taryhy we medeni mirasyny goramak we dikeltmek baradaky işler has ileri tutulýar. Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde halkara medeni gatnaşyklaryň...

24 Awgust 2021 | 230 okalan

Sebit ýaşlar syýasaty

SEBIT ÝAŞLAR SYÝASATY: giň mümkinçilikler. Dostluk we ynanyşmak. «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň» şanly wakasy bolan Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynda...

12 Ýanwar 2021 | 6325 okalan

Abadan durmuş

Döwlet Baştutanymyzyň öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda bolşy ýaly, daşary syýasatynda häzirki döwürde guwandyryjy netijeleriň gazanylmagy taryhy...