12 Awgust 2022 | 34 okalan

PEDER ÝOLY – MUKADDES ÝOL

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Magtymguly adyndaky...

12 Awgust 2022 | 63 okalan

HALKARA ÝAŞLAR GÜNI DABARALANÝAR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň daşary syýasaty täze sepgitlere ýetdi....

11 Awgust 2022 | 34 okalan

Belentden ýaňlanýar çaga gülküsi Bu täze merkeziň açylyşynda has-da aýdyň...

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň röwşen geljegi bolan ýaş nesiller barada edilýän alada hormatly Prezidentimiziň alyp barýan...

11 Awgust 2022 | 54 okalan

DURMUŞ-ZÄHMET GATNAŞYKLARYNYŇ HUKUK ESASLARY

      Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda milli döwletlilik, halk häkimiýetini berkarar etmek baradaky gadymdan...

10 Awgust 2022 | 53 okalan

MAŞGALA TERBIÝESI

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda durmuşa geçirýän taýsyz tagallalary bagtyýarlyk döwrüniň baky bagtyna guwanyp ýaşaýan halkymyzy...

09 Awgust 2022 | 36 okalan

GURMAK DÖRETMEK ÝOLY

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Balkan welaýatynyň çägindäki Garabogazköl aýlagynyň üstünden...

08 Awgust 2022 | 26 okalan

PÄLWANLYGYŇ SYRY

Öňki döwürlerde göreşde arkasy ýere degmedik, atyşda oky sowa geçmedik bir pälwan bolupdyr. Onuň at-owazasy alys sebitleri hem doldurypdyr. Şöhrata höwesek ýaşlaryň biri bu pälwanyň ýanyna gelip, ondan...

05 Awgust 2022 | 64 okalan

ŞAŞKA OÝNUNYŇ ÝAŞY

Akyl-paýhas oýunlaryny halaýan adamlaryň meşgullanýan oýunlarynyň iň ýörgünlileri şaşka we küşt oýnudyr. Olar biri-birine meňzeş, ýöne şaşka oýny has...