12 Ýanwar 2022 | 39 okalan

ÇAGALAR BAÝRAGYNYŇ ÝEŇIJILERINE SYLAGLAR GOWŞURYLDY

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Gulbaba adyndaky Çagalar baýragyna mynasyp bolan zehinli çagalary sylaglamak...

12 Ýanwar 2022 | 50 okalan

MAŞGALA – MILLI TERBIÝÄNIŇ GÖNEZLIGI

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde...

11 Ýanwar 2022 | 108 okalan

Dünýä nusgalyk ösüşiň ählumumy maksatlary

  Dünýä nusgalyk ösüşiň ählumumy maksatlary   Türkmen döwletliliginiň häzirki keşbini ýurdumyzyň hoşniýetli halkara hyzmatdaşlygynda, Bitaraplyk we parahatçylyk...

30 Dekabr 2021 | 183 okalan

TÜRKMENISTAN ÝAŞLARYŇ GÖZI BILEN

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de «Türkmenistan» gazetiniň redaksiýasy tarapyndan «Türkmenistan -...

10 Dekabr 2021 | 479 okalan

Ekologik bilim, kämil medeniýet

Islendik jemgyýetiň esasy düzüm bölegini ýaşlaryň düzýändigi, ýaş nesliň ösüşiň hereketlendiriji güýji hökmünde çykyş edýändigi hemmelere mälim...

07 Dekabr 2021 | 575 okalan

YLYM–BILIM WE DURNUKLY ÖSÜŞ

Hormatly Prezidentimiziň döwleti we jemgyýeti hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösdürmek ugrunda alyp barýan syýasaty “Döwlet adam üçindir!” diýen ynsanperwer ýörelgä...

07 Dekabr 2021 | 610 okalan

Bitaraplyk döwrebap ösüşleriň kepili

Döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanyp alyp barýan köpugurly we oýlanşykly daşary syýasatyna dünýäde durnukly ösüşiň möhüm we aýrylmaz bölegi...

25 Noýabr 2021 | 765 okalan

WATANSÖÝÜJI NESILLER SIZIŇ BILEN, ARKADAG!

Hormatly Prezidentimiziň: «Biz ata-babalarymyzyň ündän ynsanperwer ýörelgelerini mynasyp dowam etdiriji merdana nesillerimizden — sizden beýik işlere garaşýarys. Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň beýik...