Sagdyn jemgyýet – bagtyýar durmuşyň kepili

Şu gün Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşi, Balkan welaýatynyň Polisiýa müdirligi, welaýat Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, welaýat Baş bilim müdirligi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat Geňeşi bilen bilelikde nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň mejlisler zalynda talyp ýaşlaryň arasynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaşlaryň sagdyn durmuş  ýörelgelerine eýermeklerini, möwsümleýin keselleriň öňüni almakda arassaçylyk işlerini alyp barmagyň gerimini giňeltmek maksady bilen “Sagdyn jemgyýet – bagtyýar durmuşyň kepili” atly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda milli Liderimiz tarapyndan durmuşa ornaşdyrylýan sagdyn-durmuş ýörelgelerini wagyz-nesihat etmek, ruhy we fiziki taýdan sagdyn nesilleri kemala getirmek we ýaş meýletinçi lukmanlary sylaglamak şeýle hem, Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet Maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasynda beýan edilen ýaşlaryň arasynda meýletinçileriň gatnaşmagynda adatdan daşary ýagdaýlarda özüňi alyp barmagyň düzgünleri boýunça maglumat beriş we tälim-türgenleşik okuwlaryny, wagyz-nesihat işlerini geçirmek dogrysynda gürrüňler edildi.

Gözel SAPARMÄMMEDOWA,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşiniň Guramaçylyk bölüminiň müdiri.

Meňzeş habarlar

10 Aprel 2021 | 23 okalan

Resmi habarlar

26 Fewral 2021 | 365 okalan

Talyp gözel – 2021