13 Oktýabr 2021 | 1713 okalan

Türkmenistanyň medeni diplomatiýasynyň ösüşi

Türkmenistanyň medeni diplomatiýasynyň ösüşi XXI asyryň birinji onýyllygynyň ikinji ýarymyndan başlap has-da işjeňleşip başlady. Netijede, Türkmenistan onlarça döwletler bilen medeni hyzmatdaşlyk hakynda...