03 Iýun 2021 | 371 okalan

Ýurdumyzda çagalaryň dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyryna badalga berildi

2-nji iýunda ýurdumyzyň ähli künjeklerinden gelen mekdep okuwçylary paýtagtymyzdaky Çagalar we ýetginjekler köşgüniň öňündäki meýdança ýygnandylar. Olar şu...

03 Iýun 2021 | 634 okalan

Arzuwlaryň hasyl bolýan ýurdunda

Düýn ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli, dürli medeni-köpçülikleýin çäreler...

03 Iýun 2021 | 487 okalan

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi Bütindünýä welosiped güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»...