24 Noýabr 2022 | 103 okalan

MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DOGLAN GÜNÜNIŇ 300 ÝYLLYGYNA

 «NESIHATYM — ULY ILE YLYMDYR» Garaşsyzlyk ýyllarynda türkmen halkynyň milli mirasyny, taryhyny, dilini, edebiýatyny çuňňur öwrenmäge giň mümkinçilik döredildi. Ýurdumyzda...