30 Iýul 2022 | 812 okalan

ABU NASR MUHAMMET IBN MUHAMMET FARABYDAN WAGYZ-NESIHATYŇ ÄHMIÝETI HAKYNDAKY...

Ýaşuly adamlaryň nesihatyny diňlemelidiginiň esasy sebäbi, olar senden öň bu ýollary geçip, onuň belentli-pesli ýerlerine beletdirler. Olaryň bu ýaşda aýşy-eşretden daşlaşmagy dogry oýlanmaga...

30 Iýul 2022 | 309 okalan

ÜMSÜMLIGIŇ SESI

ÜMSÜMLIGIŇ SESI   Günlerde bir gün bir daýhan däneli ammarda özüniň köneje sagadyny ýitiripdir. Sagat onçakly gymmat däldigine garamazdan, daýhan üçin...