10 Noýabr 2022 | 90 okalan

TÜRKMEN DILINIŇ SÖZKÖKI (ETIMOLOGIK) SÖZLÜGI

Atdar [atda:r] – Atyr sözi bilen kökdeş bolan bu adalga ysly ot-çöplerden we dürli närselerden hoşboý ysly önümleri, atyry, dürli dermanlary taýýarlaýan hem-de şolar bilen keselleri...

08 Noýabr 2022 | 129 okalan

DANALARDAN DÜRDÄNELER

Dert hemişe adama ýol görkezýär. Jelaleddin RUMY Kalbyňda dert bolmagyny islemeýän bolsaň, dertli kalplary dertlerinden halas et. Saadi ŞIRAZI Düşünseň uzagyň ýakyndyr, düşünmeseň...

07 Noýabr 2022 | 134 okalan

YNAM – ÜSTÜNLIGIŇ AÇARY

Halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşip gelýän nusgawy terbiýeçilik mekdebi bar. Onuň ýeňişlere alyp barýan üýtgeşik usullary sagdyn ruhly nesilleri terbiýelemekde gyzyldan...

04 Noýabr 2022 | 259 okalan

«PAÝHAS ÇEŞMESI» KITABYNDAN BAG HAKYNDAKY NAKYLLAR

Bir nahal ekseň, ýaşyň baky. * * * Ýüz agaç eken oduna gitmez. * * * Gulan godugy bilen, agaç pudagy bilen. * * * Bir ýyl tut ekseň, ýüz ýyl altyn alarsyň. * * * Agaç bolan ýerde...

03 Noýabr 2022 | 136 okalan

TÖŇŇE – TÖŇŇE

Oýnuň oýnaljak ýeri. Oýun sport meýdançalarynda ýa-da sport öýünde oýnalýar. Oýna taýýarlyk. Oýna 20-den 30-a çenli oýunçy gatnaşyp...

02 Noýabr 2022 | 180 okalan

Rahmet Gylyjowyň «Halallyk kyssalary» eserinden: HÄSIÝET

Güneşli günleriň birinde mugallym okuwçylaryny ýanyna alyp, gezelenje çykypdyr. Halypalaryň her bir ädiminde ders alarlykly bir waka ýüze çykýar. Bu gezek hem mugallym okuwçylaryna adaty bolşy...

02 Noýabr 2022 | 156 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «ENÄ TAGZYM – MUKADDESLIGE TAGZYM» ESERINDEN DÜRDÄNE SÖZLER:

Perzent üçin ata-enäniň orny edil ýaş daragta arassa akardan dup-dury suwuň barmagynyň zerurlygy ýalydyr.   Jemgyýetiň ösüşlerine goşandyny goşýan şahsyýetiň, ilhalar ynsanyň kemala...

20 Oktýabr 2022 | 613 okalan

“PAÝHAS ÇEŞMESI” ESERINDEN SUW HAKYNDA NAKYLLAR

Çillede suw içen üzüm hiç haçan suwsamaz.   Daýhanyň hazynasy – ýer, suw.   Degirmen gezegini geçiren, günajy galar,   Suw nobatyny geçiren, ýylajy...