25 Sentýabr 2023 | 1249 okalan

ÝOLBARS HEM IT

     Günlerde bir gün ýolbarsyň ýanyna bir it barypdyr-da, oňa uruşmagy teklip edipdir. Emma şir onuň teklibini piňine-de almandyr, oňa ünsem bermändir. Şonda it jabjynyp üýrüpdir-de, şeýle...

22 Sentýabr 2023 | 785 okalan

BÜRGÜT HEM TOWŞAN

     Bürgüt belent agajyň başynda hiç zat etmän, dynç alyp oturan eken. Kiçijik towşanjyk ony görüpdir-de, bürgüde ýüzlenipdir: «Menem şeýdip Siz ýaly, hiç zat...

22 Sentýabr 2023 | 697 okalan

GARA REŇKLI ŞARYŇ HEM BEÝLEKILERDEN KEM ÝERI ÝOK

     Kiçijik garaýagyz oglanjyk bazarda şar satýan adama syn edip duran eken. Ol çagalaryň — bolup biläýjek kiçijik alyjylaryň ünsüni çekmek üçin, gyzyl reňkli şary göge...

21 Sentýabr 2023 | 397 okalan

TÄZE IŞ GÜNÜNE UGURNAMA

     Coca-colanyň öňki baştutany Braýan Daýsonyň 30 sekuntlyk çykyşy.      Durmuşy bäş sany kiçijek topy oklap-gapmak oýny diýip göz öňüne getireliň....

21 Sentýabr 2023 | 324 okalan

OGLANJYK WE DELLEK

     Kiçijik oglanjyk dellekhana girýär. Dellek bada-bat ony tanaýar-da, oturan müşderilere garap, şeýle diýýär:      — Ine, şu dünýäde iň...

22 Sentýabr 2023 | 383 okalan

IK

     Ik-ýüň, pamyk ýaly süýümli zatlary egirmek üçin ulanylýan gadymy sada el guraly bolup, ol gural erigiň, ýylgynyň göni şahasyndan ýasalýar. Bu hakda il arasynda...

19 Sentýabr 2023 | 733 okalan

PAÝHAS ÇEŞMESINDEN NAKYLLAR

Il bilen gelen toýda-baýram. * * * Il bilen kesilen barmak awamaz. * * * Il çalan surnaýyň sesi uzakdan geler. * * * Il dälirese dälire, il gudurasa gudura. * * * Il dälirese, molla gider, molla dälirese,...

08 Sentýabr 2023 | 649 okalan

TÜRKMEN MILLI EL IŞLERI

     Berkarar Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ruhyýeti kalby bilen utgaşyp, milliligi süňňüne siňen türkmen halkymyzyň gadymyýetden şu güne çenli mukaddeslik...