24 Noýabr 2022 | 23 okalan

ÝEŇIL ATLETIKA HAKYNDA

Ýeňil atletika öz gözbaşyny gadymy döwürden alyp gaýdyp, ilkinji olimpiýa ylgawy biziň eýýamymyzdan öňki 776-njy ýyla degişlidir. Şonda ýaryşlar stadionyň uzynlygyna laýyklykda,...

23 Noýabr 2022 | 59 okalan

TENNISIŇ GELIP ÇYKYŞY

Häzirki tennis gözbaşyny «že-de-pom» atly gadymy fransuz oýnundan alyp gaýdýar. Şol oýun boýunça ýaryşlar ýapyk binalarda guralypdyr. Onuň dörän döwri hasaplanylýan...

22 Noýabr 2022 | 38 okalan

DÜNÝÄ ÇEMPIONATY – 2022: TÄZE ÝYLDYZLAR

Bütin dünýäniň futbol muşdaklarynyň sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol baýramçylygy – futbol boýunça dünýä çempionaty ýetip geldi. Hawa, her dört ýylda futbol...

21 Noýabr 2022 | 40 okalan

AGYR ATLETIKAÇYLARYMYZYŇ HALKARA ÜSTÜNLIKLERI

Türkmen agyr atletikaçylary Türkiýäniň Ankara şäherinde geçirilen, Naim Süleýmanoglunyň ýadygärligine bagyşlanan halkara ýaryşda şowly çykyş etdiler. Ýaryşda türkmen...

19 Noýabr 2022 | 51 okalan

«RENN» ÖZÜNIŇ XXI ASYRDAKY REKORDYNY TÄZELEDI

Liga 1-iň 15-nji tapgyrynyň oýnunda «Renn» öz öýünde «Tuluza»-ny myhman aldy. Duşuşyk ýer eýeleriniň 2:1 hasabyndaky ýeňşi bilen tamamlandy. Şeýlelikde, «Renn» ähli...

18 Noýabr 2022 | 40 okalan

TALYP BÄSLEŞIKLERI

«Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly sport ýaryşlarynyň toplumy diýseň çekeleşikli ýagdaýda dowam edýär. Şol ýaryşlaryň çäklerinde guralan...

17 Noýabr 2022 | 136 okalan

TOR HEM TOP

Basketbol sportuň iň meşhur görnüşleriniň biridir. Onuň ady iňlis dilindäki «basket» (tor) we «ball» (top) diýen sözlerden gelip çykýar. Basketbolyň watany Amerikanyň Birleşen Ştatlary...

16 Noýabr 2022 | 50 okalan

ÇEHIŇ HOKKEÝ ÝOLY

Londonyň «Arsenal» hem-de «Çelsi» toparlarynyň öňki derwezeçisi Petr Çehiň futboly hokkeýe çalşanyna üç ýyl töweregi wagt geçdi. Has anygy, 2019-njy ýylda futbol...