«Sagdyn durmuş Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň esasy ýörelgesidir» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

28-nji ýanwarda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýatynyň Tagtabazar etrap Geňeşiniň wekilleriniň gatnaşmaklarynda Tagtabazar etrabynyň 20-nji orta mekdebiniň okuwçylarynyň arasynda «Sagdyn durmuş Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň esasy ýörelgesidir» atly şygar bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Ýaşlaryň arasynda sagdyn-durmuş ýörelgelerini we arassaçylyk kadalarynyň berjaý edilişini giňişleýin düşündirmek, möwsümleýin ýiti ýokanç keselleriň öňüni almak, şahsy gigiýenanyň talaplaryny berjaý etmek, agyz-burun örtügini talabalaýyk ulanmaklaryny düşündirmek bu wagyz-nesihat duşuşygynyň özenini düzdi.

Maral SEÝITJANOWA,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýatynyň Tagtabazar etrap Geňeşiniň başlygy.

Meňzeş Täzelikler

26 Fewral 2021 | 115 okalan

Talyp gözel – 2021

20 Fewral 2021 | 127 okalan

Resmi habarlar