«PAÝHAS ÇEŞMESI» KITABYNDA BAG WE BAGBANÇYLYK HAKYNDA

Çyn bagban hem alym, hem zalym.

* * *

Ýagşydan bag galar, ýamandan – ýürekde dag.

* * *

Bag – barsyz bolmaz, at – timarsyz.

* * *

Bag – ekeniňki, ýap – çekeniňki.

* * *

Agaç barly bolsa, başy aşak.

* * *

Agaç bolan ýerde pudak synar.

* * *

Bag aýdypdyr: «Bak maňa, bakaýyn saňa».

* * *

Bagym bar, barym bar.

* * *

Miwesiz agaç – odun, ýagyşsyz bulut – tütün.

* * *

Ýüz agaç eken oduna gitmez.

* * *

Bahardaky hereket, güýzki – bereket.

* * *

Baýlygyň enesi – ýer, atasy – zähmet.

* * *

Gulan godugy bilen, agaç pudagy bilen.

* * *

Bir nahal ekseň, ýaşyň baky.

* * *

Agaç iýmişinden belli, adam – kylmyşyndan.

* * *

Bir ýyl tut ekseň, ýüz ýyl altyn alarsyň.

* * *

Ýa dag eteginde, ýa-da bag eteginde.

* * *

Agajy ne jüre bolsa, miwesi hem şo jüre.

* * *

Gitse bagdan gidýär, bagbanyň nä gamyna.

* * *

Bahylyň bagy gögermez, gögerse-de miwe bermez.

* * *

Girme kişi bagyna, girseň girer bagyňa.

* * *

Gury agaç miwe bermez.

* * *

Gury agajy egmegin, degmedige degmegin.

* * *

Agaç gatysy soky bolar.

* * *

Agaç miwesinden belli, adam – hilesinden.

* * *

Agaç tutan ýeriňden döwülmez.

* * *

Agajyň pahnasy hem özünden öner.

* * *

Aglap-aglap pel çeken, gülüp-gülüp suw tutar.

Meňzeş habarlar