ARKADAG GÖRELDESI – ÝAŞLARYŇ ÝÖRELGESI

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrap Geňeşi ýakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde  Gahryman Arkadagymyzyň adyny göterýän Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ilkinji mejlisinde hormatly Arkadagymyzyň eden taryhy çykyşyny ýaşlaryň arasynda wagyz etmek maksady bilen, etrabyň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 57-nji orta mekdebinde zähmet çekýän ýaş mugallymlaryň, okuwçy ýaşlaryň gatnaşmagynda “Arkadag göreldesi – ýaşlaryň ýörelgesi” atly şygar astynda wagyz-nesihat ýygnagyny geçirdi. Ýygnakda ýerli jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, mekdebiň mugallymlary çykyş etdiler.

Meňzeş habarlar

03 Dekabr 2022 | 24 okalan

GELJEGIŇ BERK BINÝADY

01 Dekabr 2022 | 15 okalan

ARZUWLARYŇ HASYL BOLÝAN ÜLKESI