08 Noýabr 2021 | 350 okalan

PATYŞA WE AK AT (Tymsallar)

Patyşanyň ady dillere dessan bir ak aty barmyş. Patyşa bu atyny gaty gowy görermiş we elmydama ak atynda gezelenç edermiş. Atyna bolan söýgüsi şeýlebir ulumyş welin, bir gün töweregindäkilere: «Bu at meniň...