02 Iýul 2022 | 923 okalan

ÝAŞLAR SYÝASATYNY KÄMILLEŞDIRMEK BARADA GEÇIRILEN TÄSIRLI MASLAHAT

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaşlar syýasaty babatda milli kanunçylygy mundan beýläk hem kämilleşdirmek bilen bagly maslahatynda eden taryhy çykyşyny...

02 Iýul 2022 | 2245 okalan

«Bereketli türkmen saçagy» eserinde nahar taýýarlamagyň gadymy usullary boýunça çörek...

TAMDYR ÇÖREGI Çöregi taýýarlamak üçin birnäçe işleri ýerine ýetirmeli: uny elemeli, hamyrmaýany mylaýym suwda (30 – 350C) ezmeli, şerebe taýýarlamaly....