15 Noýabr 2022 | 52 okalan

ÝEŇIL ATLETIKA

Sportuň ýeňil atletika görnüşi biziň eýýamymyzdan öňki 3800-nji ýyllarda döräpdir. Gadymy Müsürde ilkinji gezek ylgaw ýaryşlary geçirilipdir. Ýöne ýeňil atletikanyň...

14 Noýabr 2022 | 52 okalan

TÜRKMEN SAMBOÇYLARY BIŞKEK ŞÄHERINDE GEÇIRILÝÄN DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNDA ALTYN WE BÜRÜNÇ...

Türkmen samboçylary Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde dowam edýän 47-nji Sambo boýunça dünýä çempionatynda altyn we bürünç medallarynyň ikisine mynasyp boldular. Halkar...

12 Noýabr 2022 | 46 okalan

TÜRKMENISTANYŇ ÝYGYNDY TOPARYNYŇ KOLUMBIÝADA GEÇJEK AGYR ATLETIKA BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNA...

Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň 2022-nji ýylyň 5-16-njy dekabry aralygynda Kolumbiýada geçjek agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna gatnaşjak düzümi belli boldy. Türgenleriň...

11 Noýabr 2022 | 44 okalan

HARRI KEÝNIŇ KATAR ― 2022-NIŇ IŇ NETIJELI FUTBOLÇYSY BOLMAGYNA GARAŞYLÝAR

Bukmekerlik boýunça halkara bilermenleriň pikirine görä, Angliýanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň hüjümçisi Harri Keýn ýene-de 10 günden Katarda başlanjak mundialyň iň...

10 Noýabr 2022 | 70 okalan

XII UNIWERSIADA: ÝARYŞLAR DOWAM EDÝÄR

Şu günler ýurdumyzyň dürli künjeklerinde «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII Uniwersiada dowam edýär. Bu sport bäsleşikleriniň maksatnamasyna girýän sportuň...

09 Noýabr 2022 | 75 okalan

TÜRKMENISTANYŇ XXX FUTBOL ÇEMPIONATY: XVII TAPGYR SANLARDA

Bu tapgyrda derwezelere 18 gol geçirildi. Şeýlelikde, tapgyr gollaryň sany boýunça 3-nji tapgyryň rekordyna şärik boldy. Indi möwsümde her birinde 18 pökgi geçirilen tapgyrlaryň ikisi emele geldi. Bu...

08 Noýabr 2022 | 61 okalan

SPORT BARADA AÝDYLANLAR

Fiziki taýdan az hereket etmek ýaly adamy gowuşgynsyzlyga eltýän zat ýokdur. Ýaşaýyş işjeňligi talap edýär. ARISTOTEL Mylaýymlyk — tebigatyň ýarany we saglygyň goragçysy....

07 Noýabr 2022 | 67 okalan

KÜŞT DÜNÝÄSINDEN GYZYKLY MAGLUMATLAR

Küşt täjini özünde iň uzak saklan Emmanuil Lasker bolup, ol 27 ýyl 337 günläp çempionlygy elden gidermeýär. 1921-nji ýylda Laskeri utup dünýäniň çempiony bolan Hose-Raul...